CERRAHİ HASTALARINI BEKLEYEN BİR RİSK: Düşmeler, Nedenleri ve Önlemler

Demet Berke, Fatma Eti Aslan
4.070 971

Öz


ÖZET

Hasta güvenliğini tehdit eden durumlar arasında düşmeler önemli bir yere sahiptir. Hastanın kendi bireysel özellikleri ve çevresel faktörlerin yanı sıra, birçok sağlık sorunu ve tedavi şekli de düşme riskini artırabilir.  Özellikle cerrahi süreçte tanı işlemleri, anksiyete, anestezikler, sıvı elektrolit denge değişiklikleri düşmeye neden olabilen durumlardır. Bu makalede cerrahi hastalarında ameliyat öncesi, sırası ve sonrası cerrahi sürece, hastaya ve çevresel etkenlere ait düşme nedenlerine ve önlemlere yer verildi.

Anahtar kelimeler: Cerrahi, düşmeler, hasta güvenliği.

 ABSTRACT

A Rısk of Surgıcal Patıents: Falling, reasons and preventions

Falling is one of the most important situations endangering the patient safety. Many health problems and treatment strategies may increase falling risk beside patients individual characteristic and environmental factors. Especially diagnostic prosedures, anxiety, anestetics, fluid and electrolide inbalance are common causes of falling. For that reason in this article, it was presented to the reason and preventive measures of the falling in terms of surgical process, the patient and enviromental factors before and after surgery in patients underwent an surgery.

Keywords: Surgery, falling, patient safety

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.