DİYALİZ HASTALARININ BÖBREK NAKLİ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI

Mehtap Cürcani, Mehtap Tan
1.741 923

Öz


ÖZET

Tanımlayıcı türdeki araştırma diyaliz hastalarının böbrek nakli konusundaki bilgi ve tutumlarını
belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Araştırma Nisan - Mayıs 2007 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin diyaliz ünitesinde tedavi
gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 112 hastayla yürütülmüştür. Veriler, hastaların sosyo-demografik ve
hastalığa ilişkin özelliklerini, böbrek nakli hakkındaki tutumlarını ve bilgi düzeylerini değerlendiren literatür
doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan anket formuyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde
yüzdelik hesaplar kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar genel olarak incelendiğinde; hastaların %51.8’inin böbrek nakli
yaptırmayı düşündüğü %48.2’sinin böbrek nakli yaptırmayı düşünmediği ve bunun sebepleri arasında ilk sırada
uygun canlı donörün olmayışının yer aldığı görülmektedir. Hastaların kadavradan donör için bekleme listesine
isim yazdırma oranları incelendiğinde %83’ünün böyle bir listeden haberlerinin olmadığı saptanmıştır. Ayrıca
araştırma sonuçlarına göre hastaların böbrek nakli konusunda bilgi düzeyleri düşük bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Diyaliz, böbrek nakli, bilgi, tutum

ABSTRACT


Knowledge and Attidutes of Dialysis Patients about Kidney Transplantation


This research, descriptive type, was carried out to determine the knowledge and attitudes of dialysis
patients about kidney transplantation. The study was carried on 112 patients accepting to participate in the
study and receiving dialyis treatment in a dialysis unit of a hospital in a university between the dates April and
May 2007. The data were collected by means of a survey prepared by the researcher in the direction of the
literatüre evaluating the knowledge and attitudes levels of the patients about kidney transplantation and sociodemographic
features and as to the disease. In the assessment of the data, perrcentage calculations were used.
When the findings obtained from the study were assessed generally, it was observed that 51.8% of the
patients though having kidney transplated, and that 42.8% of the patients didn’t think having kidney
transplanted,and among the reasons of this, the absence of living donor was to take part in first place. When the
rate of recorded to the list fort he kidney from cadever donor was examined, it was obserwed that 83% of the
patients didn’t hear from such a list. In addition, knowledge levels of the patients about kidney transplantation
according to the findings of the study were found low.
Keywords: Dialysis, kidney transplantation, knowledge, attitude


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.