12-13 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ORAL HİJYEN EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ

Selmin Köse, Derya Güven, Elif Mert, Ezgi Eraslan, Sevil Esen
3.105 2.407

Öz


ÖZET
12- 13 yaş arası çocuklara verilen oral hijyen eğitiminin dental plak oluşumu üzerindeki etkinliğini
incelemek ve diş çürüğü prevelanslarını, çürük nedeniyle çekilmiş diş sayısı, dolgulu diş sayısı indeks değerlerini
araştırmak amacıyla yarı deneysel olarak gerçekleştirilmiştir
Çalışma 09.01.2009 –09.04.2009 tarihleri arasında kurumdan izin alınarak, İstanbul’da bulunan bir
ilköğretim okulunda 5.sınıfta öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler ile gerçekleştirildi.
Veri anket formu ve diş hekimi muayenesi sonucunda toplandı. Veriler decayed, missing, filled theeth indeks ve
plak indeksi ile elde edildi, yüzdelik ve ki kare testleri kullanılarak değerlendirildi.
Anne eğitim düzeyi düşük çocuklardaki toplam kayıp diş sayısının, anne eğitim düzeyi yüksek olan
çocuklardaki toplam kayıp diş sayısına göre fazla olduğu görüldü (p<0.001).
Öğrencilerin tamamına yakınının sosyal güvencesinin olduğu, diş hekimine gitme sıklığının kurumlara
göre fazla değişmediği, güvencesi olmayanların diş hekimine daha seyrek gittiği belirlendi (p>0.05).
Her iki grupta 3 ay sonra plak oluşumu açısından değerlendirildiğinde eğitim verilen gruptaki öğrencilerin plak
indeksi oranı azalırken, eğitim verilmeyen grupta bu oranın arttığı ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark
olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
Anahtar Kelimeler: Çocuk, diş sağlığı, risk faktörleri, eğitim

ABSTRACT

The Effectiveness of Oral Hygyen Education Among Children Aged 12-13 Year
To investigate the effectiveness of oral hygen education on dental plaque formation, tooth decay
prevalence and Decayed, Missing, Filled Theeth index among children aged between 12-13 in a quasi
experimental study design.
The study has been designed by using quasi experimental design and has been carried out in an
elementary school in Istanbul with written permission between January, 9th – April 9th, 2009. The sample
includes voluntary students who study in 5th grade. The data was collected by a questionnaire and dental
examination by dentist and evaluated by Decayed-Missing-Filled-Teeth index, plaque index, frequency and chisquare
test.
The students whose mother has low educational level have more missing teeth than the students whose
mother has high educational level (p<0.001).
Almost all of the students have social insurance, the frequency of dental examination doesn’t change
according to the insurance institution type and the students who don’t have an insurance have dental
examination rarely (p>0.05).
The plaqe formation has been evaluated after 3 months and in both groups; it has been found that the
plaque index ratio is decreased in the education group, and increased in the non-education group significantly
(p<0.05).
Keywords: Children, dental caries, risk factors, education


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.