DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI BAKIM HİZMETLERİNİN NİCELİK VE NİTELİĞİ / Quality And Quantity Of Prenatal And Postnatal Care Services

Filiz Ergin, Hilmiye Aksu, Hüseyin Demiröz
2.350 680

Öz


ÖZET

Araştırmanın amacı kırsal ve kentsel yapıda iki sağlık ocağında verilen doğum öncesi ve doğum sonrası bakım hizmetlerini nicelik ve nitelik olarak değerlendirmektir. Araştırma geriye dönük tanımlayıcı tiptedir. Araştırma verisi 367 gebe-lohusa izlem kartından toplanmıştır.

Her iki sağlık ocağında gebelik süresince yeterli izlem yapılma durumu %33.0; kentselde %48.7,  kırsalda %21.1’dir.  Kentsel bölgede yaşayan kadınların %85.3’ü “iyi” nitelikte doğum öncesi bakım almışken, kırsalda bu oran %56.2’dir. Kırsal bölgede yaşayan,  düşük eğitimli, bir işte çalışmayan, iki yıldan kısa aralıklı doğumları olan ve gebelik sayısı dört ve üzerinde olan kadınlarda doğum öncesi bakım niteliğinin “iyi” olmadığı saptanmıştır. Kadınların doğum sonrası ortalama izlem sayıları 1.46±1.13 olarak saptanmıştır.

Araştırmada düşük eğitim düzeyi, herhangi bir işte çalışmama ve kırsal bölgede yaşama gibi sosyo-kültürel farklılıkların doğum öncesi bakım hizmetlerini etkilediği saptanmıştır. Sağlık personelinin bu gruptaki kadınlara daha duyarlı olması, doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetlerinin önemi konusunda farkındalıklarını artırması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğum öncesi bakım, doğum sonrası bakım, kadın sağlığı hizmetleri, nitelikli sağlık bakımı

 ABSTRACT:

Aim of the study was to evaluate quality and quantity of prenatal and postnatal care services at two health centers one of which was rural, the other was urban. It was a retrospective descriptive study. Data was collected from 367 Pregnancy-Puerperium Evaluation Form Records.

Adequate follow-ups during pregnancy for two health centers was 33.0%; 48.7% in urban,  21.1% in rural. Quality of prenatal care was “good” at 85.3% of women who live in urban area, ratio was 56.2% in rural. It was found that quality of prenatal care wasn’t “good” at women who lived in rural areas, who had low educational level, who had no job, whose birth interval was less than two years and who had pregnancies four and above. Mean number of visits were 1.46±1.13 at post partum period.

It was found that sociocultural differences such as low educational level, no occupation and rural residence effected prenatal care services. It is necessary that, health personnel must be more sensitive to this group of women and create awareness about the importance of prenatal-postnatal care services.

                        Keywords: Prenatal care, postnatal care, women’s health services, quality of health care


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.