KIRSAL ALANDAKİ ANNELERİN SAĞLIKLI BEBEKLERİNİN BAKIM SORUNLARINI ÇÖZME BECERİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER / The Problem Solving Skills Related with Their Baby’s Care Problems of Mothers Who Have Healthy Baby in The Rural Area and Factors Effecting

Fatma Güdücü Tüfekci, Aynur Yıldız
1.837 436

Öz


ÖZET

Araştırma, kırsal alanda sağlıklı bebeği olan annelerin bebeklerinin bakım sorunlarını çözme becerilerini değerlendirmek ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmaya, sağlıklı bebeği olan 293 anne katıldı. Veriler, bir soru formu ve Sorun Çözme Becerileri Değerlendirme Ölçeği kullanılarak elde edildi. Verileri değerlendirmek için ortalama, yüzdelik, varyans analizi, t testi ve Cronbach Alpha katsayı hesaplaması kullanıldı. Araştırmada, 22 ve 33 yaşları arasında olan, eğitim seviyesi yüksek, çalışan, sosyal güvencesi olan, gelir seviyesi yüksek, 1-3 çocuğa sahip ve isteyerek gebe kalan annelerin sağlıklı bebeklerinin bakım sorunlarını daha etkili çözebildikleri tespit edildi.

                Anahtar Kelimeler: Anne, bebek bakımı, sorun çözme becerisi.

 ABSTRACT

The study was carried out as descriptive to evaluate problem solving skills related with their baby’s care problems of mothers who have healthy baby in the rural area and factors effecting. Two hundred ninety three mothers who have healthy baby were participated to study. Data was obtained by using a question form and Mothers’ Problem Solving Skill Scale. The mean, percentage, variance analysis, t test and Cronbach Alpha coefficient calculation were used for analizing of the data.In the study, it was determined that their healty baby’s care problems of mothers were between 22 and 33 years of age, with higher education level, working, having social security, with higher income levels, having between one or three children and wanted pregnancy could solved more effectively.

                Keywords: Mother, baby care, problem solving skill


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.