KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARIN HASTANEYE TEKRAR YATIŞ SIKLIĞI VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Simay Karaca, Hatice Mert
1.998 523

Öz


ÖZET

Çalışmanın amacı, kalp yetersizliği tanısı olan hastaların hastaneye tekrarlı yatış sıklığını ve nedenlerini incelemektir. İki üniversite hastanesinin, kardiyoloji kliniğinde yürütülen araştırmanın örneklemini 137 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, hasta tanıtım formu, Birden Çok Hastalığa Sahip Olma İndeksi (Komorbidite İndeksi)  ve Katz’ın Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi kullanılmıştır. Veriler ki kare testi, tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiştir.

Araştırmaya katılan bireylerin %21,9’unun iki kez, % 27,7’sinin üç kez ve %50,4’ünün dört ve üzerinde hastaneye tekrar yattığı, yatış sıklığı dört ve üzeri olan grupta hastaların yaş ortalamasının, tanı sürelerinin ve NYHA sınıflamasnını anlamlı olarak yüksek ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyon yüzdesi ile günlük yaşam aktiviteleri puanının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle hemşirelerin bu hasta grubunu daha yakından izlemesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, tekrarlı yatış, günlük yaşam aktiviteleri, hemşirelik.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.