HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK BECERİLERİ İLE ÖZ DUYARLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Evşen Nazik, Sevban Arslan
2.932 1.052

Öz


Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin empatik beceri ve öz duyarlık seviyelerini ve aradaki ilişkiyi belirlemek için yapılmıştır.  Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma 9-18 Aralık 2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık  Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 185 öğrenci  oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Öz Duyarlık Ölçeği ve Empatik Beceri Ölçeği - B formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, aritmetik ortalama ve standart sapma, t testi, Kruskal Wallish, Man Whitney U testi ve korelasyon testleri kullanılmıştır. Öğrencilerin empatik beceri puan ortalamasının 150.55± 26.81,  Öz duyarlık ölçeği puan ortalamasının 73.67±9.65 olduğu saptanmıştır. Empatik beceri ölçeği ile öz duyarlık ölçeğine ait puanlar arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (r=-0.264 p<0.01). Bu sonuçlar doğrultusunda ders içeriklerinin öğrencilerin empatik becerilerini ve öz duyarlıklarını geliştirecek şekilde planlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Empatik beceri; öz duyarlık; hemşirelik öğrencisi.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.