HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Emine Türkmen, Ülkü Baykal, Şeyda Seren, Serap Altuntaş
7.823 3.785

Öz


Bu çalışma, hasta güvenliği kültürünü değerlendirmede kullanılacak bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla metodolojik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, etik kurul onayı ve izinler alındıktan sonra elden dağıtılıp toplanmış ve  SPSS 17.00 ve LISREL programında değerlendirilmiştir.

Literatürden yararlanılarak oluşturulan ölçek taslağı kapsam geçerliği için 10 uzmanın görüşüne sunulmuş ve 15 kişilik bir hemşire grubuna pilot uygulama yapılmıştır. 51 maddelik ölçeğin madde-toplam puan korelasyonlarının r=.46-.75 arasında ve istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı olduğu bulunmuştur (p<.001). Yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış olup tüm maddelerin kendi boyutu ile olan faktör yüklerine denk düşen yol katsayıları .43 ile .82 arasında bulunmuştur.  Ölçeğin test-tekrar test korelasyon katsayısı yüksek olup (r= .47), t-testinde farkın anlamsız olduğu saptanmıştır. Ölçeğin toplam Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı .97, alt boyutların ise .83–.92 arasında değiştiği bulunmuştur. Çalışma sonucunda “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği”nin hemşirelik grubu için geçerli–güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakım yönetim;  hastane hemşirelik personeli; hemşirelik araştırması.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.