Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Klinik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

YALÇIN KANBAY
1.771 734

Öz


Bu çalışma hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile klinik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2, 3 ve 4. sınıflarda probleme dayalı öğrenim modeli ile öğrenim gören 175 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır.

Probleme dayalı öğrenim modelinin uygulandığı hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimi puanları ile klinik başarıları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05).

Bu sonuçtan yola çıkarak eleştirel düşünme becerisi ve klinik başarısı daha yüksek öğrenciler yetiştirmek için müfredata eleştirel düşünmeyi geliştirici derslerin konulması ve öğrencilerin klinik uygulamalarda neden-sonuç ilişkisine dayalı hasta bakım uygulamaları geliştirmeleri önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, probleme dayalı öğrenim, hemşirelik eğitimi


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.