BİR EĞİTİM HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ

Sibel Küçükoğlu
3.006 836

Öz


Son yıllarda gündemden düşmeyen duygusal zeka, bireysel ve mesleki yaşamda başarının belirleyicisi olarak ele alınmaktadır. İletişim ve problem çözmenin ön plana çıktığı hemşirelik uygulamalarında duygusal zeka kavramı ayrıca önem kazanmaktadır. Araştırma, bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı nitelikte planlanmıştır. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından literatür ışığında geliştirilen bilgi formu ve Hall (1999) tarafından geliştirilen “Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırmanın evren ve örneklemini bir eğitim hastanesinde çalışan toplam 209 hemşire oluşturmuştur. Hedeflenen grubun % 54.5 (114 hemşire)’ine ulaşılmıştır. Elde edilen veriler, yüzdeleme, ortalama, t-testi, varyans analizi (ANOVA), Kruskall Wallis, Mann Whitney U ve Ki-kare testleri kullanılarak değerlendirilmiş, hemşirelerin duygusal zeka düzeylerinin yaş, cinsiyet, maddi durum gibi bazı sosyo-demografik özelliklerden ve alınan eğitimden etkilendiği bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda; hemşirelerin duygusal zeka düzeylerini geliştirmeleri amacıyla hastane bünyesinde hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.