HEMŞİRENİN HASTA EĞİTİMİNDEKİ ROLÜNE YÖNELİK HASTALARIN GÖRÜŞLERİ

Sim Aygül, Sevim Ulupınar
4.357 1.139

Öz


ÖZET

Araştırma; kardiyovasküler cerrahi operasyonu geçirmiş hastaların bilgilendirilme durumlarını ve hemşirenin hasta eğitimindeki rolüne yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Örneklemi, 148 hasta oluşturdu. Veriler, anket formuyla toplandı. Hastaların %65’i erkek, %86’sı evli, %57’si ilköğretim mezunu, %43’ü serbest meslek sahibidir, yaş ortalaması 56,’dır. Hastaların yarısından fazlası baypas operasyonu geçirmiştir. Yatış süresi ortalaması 10 gündür. Hastaların tamamına yakını, hastalıkları hakkında bilgilendirildiğini belirtmiştir. Hastalar en fazla doktorlar tarafından bilgilendirilmekte, bunu hemşireler izlemektedir. Hastalar; en fazla ameliyat süreci, ameliyat günü yapılacaklar, ayağa kalkma, göğüs kemiğinin korunması konularında, sözlü olarak ve broşür verilerek bilgilendirilmiştir. Hastalar; hasta eğitimlerinde sırasıyla doktor, hastaya bakan hemşire ve eğitim hemşiresinin rol almasını istemişlerdir. Hastaların yarısından fazlası, hemşirelerin verdiği bilgileri yeterli bulmuş, çoğu hemşirelerin ilgisinden memnun kalmıştır. Hastaların tamamına yakını, hastanede özel bir eğitim hemşiresinin olmasını gerekli bulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğitim hemşireliği, hasta eğitimi, hemşirelik rolleri


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.