HEMŞİRELERİN UYGULANAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINDAN BEKLENTİLERİ ve BU PROGRAM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

Nurhan Aytuğ Kanber, Öznur Gürlek
3.500 1.650

Öz


Bu araştırma Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin hizmet içi eğitime yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Devlet Hastanesinde çalışan ve ankete katılmayı kabul eden 120 hemşire oluşturmuştur. Veriler anket formu ile bire bir görüşme yöntemi kullanılarak toplanmış ve elde edilen bilgiler SPSS 10,0 paket programı ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hemşirelerin %85’inin kadın, yaş ortalamasının 33 ve yarıdan fazlasının cerrahi birimlerde çalıştığı görüldü. Hemşirelerin %70’i oryantasyon eğitimi almamış, %76,7’si eğitimlere isteyerek katılmış ve yalnızca %4,1’i eğitim ihtiyacı olmadığını belirtmiştir. %48,3’ü Hizmet içi eğitimleri çalıştığı serviste almak istediğini ve %33,3’ü Hizmet içi eğitimlerin 13-14 saatleri arasında olması gerektiğini söylemiştir. Araştırmaya katılanların yarıdan fazlası eğitimlerin periyodik aralıklarla olması gerektiğini ifade etmiştir. Sonuç olarak Hizmet içi eğitimlerin sürekli olması ve programların hazırlanmasında hemşirelerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması önerilebilir.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.