BATIN AMELİYATI OLACAK YETİŞKİN HASTALARA AMELİYAT ÖNCESİ VERİLEN EĞİTİMİN KAYGI VE AĞRI DÜZEYİNE ETKİSİ / The Impact on the Level of Anxiety and Pain of the Training Before Operation Given to Adult Patients Who Will Have Abdominal Operation

Funda Çetinkaya, Neziha Karabulut
6.587 1.386

Öz


ÖZET

Bu Ara

 

ştırma, Erzurum İli, Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde batın ameliyatı sınıfından olan kasık fıtığı (inguinal herni) ameliyatı olmak üzere yatırılan 18-60 yaş grubu yetişkin hastalara ameliyat öncesi verilen eğitimin kaygı ve ağrı düzeyine etkisini belirlemek amacı ile yarı deneysel olarak yapılmıştır. Araştırmanın verileri Şubat 2007- Mayıs 2008 tarihleri arasında 30’u kontrol, 30’u deney grubu olmak üzere toplam 60 hastadan toplanmıştır. Veri toplamada; hasta tanıtım formu, Spielberger’in Durumluk- Sürekli Kaygı ölçeği, takip formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde t testi, Pearson korelasyon testi, Mauchly’s varyans analizi, Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi, Bonferroni düzeltme analizi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre kontrol ve deney grubunda grup içi durumluk sürekli kaygı puan ortalaması her üç zaman diliminde anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Hastaların ameliyat sonrası ağrı durumlarına bakıldığında, tüm ölçüm zamanlarında, iki grubun Görsel Kıyaslama Ölçeği ve Sözel Kategori Ölçeğindeki ağrı değerlerindeki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001).

Anahtar Sözcükler:  ABSTRACTThis study was carried out as quas ı-experimental with the aim of determining the impact on the pain and anxiety levels of the training given before operation to the patients who are 18-60 years of age group and hospitalized for Inguianl Hernia operation, a class of abdominal operations in General Surgery Clinic of Aziziye Research Hospital Süleyman Demirel Medical Centre in Atatürk University in Erzurum. The data of the research were collected from total 60 patients, 30 of whom are control group and 30 of them are experimental group between the dates February 2007 and May 2008. In collecting data, patient introduction form and Spielberger’in State-Trait Anxiety Inventory, and following form were used. In data assessment, t-test, Pearson correlation test, Mauchly’s variance analysis, Anova for repeated measures tests and Bonferroni Correction Analysisi were used. According to the results obtained from running in control and experimental group, in group Situational Constant Anxiety score aurage was found significant in each three time periods (p<0.001)When the pain situations of the patients after operation was considered, the distinction in Visual Analogue Scale and Verbal Rating Scala values of two groups in all measurement times was found significant (p<0.001).Keywords:  Inguinal hernia, patient, anxiety, pain, educationİnguinal herni, hasta, kaygı, ağrı, eğitimı

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.