AKADEMİSYEN HEMŞİRELERDE İŞE VE KURUMA YÖNELİK TUTUM / Attitudes of Nursing Academicians towards Job and Institution

Olcay Çam, Serap Yıldırım
2.906 959

Öz


ÖZET

                Ülkenin ihtiyacı olan sağlık işkolunda insan gücü yetiştirme sorumluluğunu yüklenen akademisyen hemşirelerin, çalıştığı kurumda huzurlu ve verimli çalışabilmeleri, gerek kendi sağlıkları ve kurumun başarısı gerekse yarının nitelikli hemşirelerinin yetişmesi açısından oldukça önemlidir. Akademisyen hemşirelerin çalışma yaşamındaki durumlarının araştırıldığı çalışmalarda, genellikle tek bir kavram ve bunu etkileyen faktörlerin incelendiği ve üzerinde en fazla çalışılan kavramların ise, stres, stresle baş etme, iş doyumu, kuruma bağlılık ve tükenmişlik olduğu görülmektedir. Akademisyen hemşirelerin işe ve kuruma yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerinde, yöneticilerin duyarlılık göstermesi, tutum boyutlarını etkileyen bireysel ve kurumsal faktörlerin dikkate alınarak iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması, gerekirse yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu makalede, akademisyen hemşirelerde işe ve kuruma yönelik tutum konusu ve bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar gözden geçirilmiştir.

                Anahtar Kelimeler: Akademisyen hemşire, işe yönelik tutum, kuruma yönelik tutum

 

                ABSTRACT

               For academician nurses who take the responsibility of educating man power in the health sector where the country is in need of, it is important to work in their workplaces peacefully and efficiently not only for their health and the success of institution but also for the education of the future nurses. In the studies where the situations related to the work place of academician nurses are studied, it is seen that generally one concept and factors that affect this concept are analyzed. It is found out that mostly studied concepts in these studies are stress, overcoming the stress, job satisfaction, commitment to the institution and exhaustion. In the development of positive attitudes of academician nurses towards job and institution, it is necessary for administrators to show sensibility, to take precautions for amelioration of attitudes by taking into consideration all individual and institutional factors which affect attitude dimensions and if needed new arrangements should be carried out. In this article, the attitudes of academician nurses towards their job and institution and the studies about this issue have been reviewed.

                Keywords: Academician nurses, attitude towards job, attitude towards institution

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.