KORONER ANJİYOPLASTİ VE İNTRA KORONER STENT UYGULANAN HASTALARIN BAKIMI / Care of The Patıents Who Undergo The Coronary Angioplasty and Intra Coronary Stenting

Aslı Tok Özen, Sevilay Şenol Çelik
2.975 547

Öz


ÖZET

                Kronik hastalıklar arasında önemli bir yere sahip olan koroner arter hastalığı, endüstrileşmiş ülkelerde erişkin ölümlerinin birinci nedenidir. Koroner arter hastalığının tedavisi olarak uygulanan koroner anjiyoplasti ve intra koroner stent işlemleri sırasında anestezi verilmemesi, sternotomi yapılmaması ve işlem sonrası iyileşmenin daha hızlı olması gibi nedenlerle hastalar işlem sonrasında erken dönemde ayağa kaldırılmakta ve yaklaşık bir gün gibi kısa bir sürede hastaneden taburcu edilerek günlük yaşamlarına daha çabuk dönmektedirler. Hastalarda hastanede yattıkları süre içerisinde ve/veya hastaneden taburcu olduktan sonra periferal vasküler sorunlar, retroperitoneal kanama ve hematom, akut damar tıkanması, kalp iletim bozuklukları, akut miyokard infarktüsü, kardiyojenik şok, ani ölüm, koroner arter diseksiyonu veya perforasyonu, aort diseksiyonu, vagovagal reaksiyon, uyku bozuklukları, konstipasyon, iştahsızlık, psikososyal sorunlar, allerjik reaksiyonlar ve enfeksiyon gelişebilir. Bu işlemler sonrası hastaların erken dönemde taburcu edilmesi ve taburcu edildikten sonra evde bakımlarının devam etmesi nedeniyle işlem öncesi, sırası, sonrası hemşirelik bakımı çok önemlidir.

                Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyoplasti, intra koroner stent, hemşirelik bakımı

 

                ABSTRACT

Coronary artery disease taking place important among chronic disesases is first cause of adult death at industrialized countries. Patients are mobilized early period after implementation and  to return more quikly daily activity life as they discharge from hospital in a short term as about one day due to reasons such as the patients do not given anesthezia during coronary angioplasty and intra coronary stent applying as treatment of coronary artery disease, to not done sternotomy and quikly improve their health at period after implementation. Patients during hospitalizing and/or after discharging  from hospital can have peripheral vasculary problems, retroperitoneal hemorrhage and hematoma, acute vessel blockage, cardiac coduction failure, acute myocardial infarction, cardiogenic shock, sudden death, coronary arterial dissection or perforation, aort dissection, vagovagal reaction, sleep disorder, constipation, anorexia, psychosociological, allergic reaction and infection. Nursing care before, during and after intervention is important due to discharging patients at early period and maintaing home care of patients after discharging.

            Keywords: Coronary angioplasty, intra coronary stent, problem, nursing care

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.