KOAH’LI HASTALARDA ANKSİYETE, DEPRESYON VE SOSYAL / Determination of the Conditions of Anxiety, Depression and Social Support among the Patients with COPD

Havva Tel
1.632 499

Öz


ÖZET

                Bu çalışma KOAH’lı hastalarda anksiyete, depresyon ve sosyal destek durumunu belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmaya 10 Ocak - 10 Haziran 2007 tarihleri arasında Konya Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları servisinde KOAH tanısı ile yatan 126 hasta alınmıştır. Araştırma verileri kişisel bilgi formu, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Kruskal-Wallis Varyans Analizi, Mann Whitney U testi ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada hastaların çoğunlukla anksiyete (%88.9), depresyon (%85.7) yaşadıkları, anksiyete ve depresyon arasında pozitif ilişki olduğu (r=.542, p<0.01) anksiyete artıkça depresyonunda arttığı saptanmıştır. Depresyon ile sosyal destek arasında negatif ilişki olduğu (r=-.244, p<0.01), sosyal destek azaldıkça depresyon arttığı, hastaların aile desteği puanın (X=19.92±7.84)  daha yüksek olduğu saptanmıştır. Çekirdek ailede yaşayan, KOAH’ın ruh sağlığını olumsuz etkilediğini belirten hastaların anksiyete, depresyon puanlarının yüksek olduğu, 65 yaş ve üzeri yaştaki hastaların, dul hastaların sosyal desteklerinin daha düşük olduğu saptanmıştır.

                Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, anksiyete, depresyon, sosyal destek

 

                ABSTRACT

               This study was performed as a descriptive study in order to determine the conditions levels of anxiety, depression and social support for the patients with COPD. 126 patients with COPD diagnosis, stayed in Konya Numune Hospital Pulmonary Diseases ward between January 10 and June 10 2007, were included. The data of the research was obtained through a personal information form, Beck Anxiety Scale, Beck Depression Scale and the scale for Perceived Multidimensional Social Support. In the analysis of data, Kruskal-Wallis Variance Analysis, Mann Whitney U test, and Pearson Correlation analysis were used. In the study, it was found that the patients frequently experienced anxiety (88.9%) and depression (85.7%) and there was a positive relation between the anxiety and depression (r=.542, p<0.01), the more the anxiety increased the more depression increased. It was found that there was a negative relation between the depression and social support (r=.244, p<0.01), the more social support decreased the more depression increased and it was found that the scores of patients for family support was higher (X=19.92±7.84). In the nuclear family lived and determined that COPD affected their mental health negatively had higher anxiety and depression scores and social support of the patients at the age of 65 and over and widowed patients were lower.

                Keywords: Chronic obstructive  pulmonary disease, anxiety, depression, social support


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.