DOĞU KARADENİZDEKİ BİR BELDE VE ONA BAĞLI DOKUZ KÖYDE YAŞAYAN BİREYLERİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI / Attitudes about Genital Hygiene of Individuals Living in One Town and Nine Villages East Black Sea Region

Ayla Ünsal, Nurcan Özyazıcıoğlu, Serap Sezgin
2.494 1.314

Öz


ÖZET

Doğu Karadenizdeki bir belde ve ona bağlı dokuz köyde yaşayan bireylerin genital hijyen davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır.

Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, Aralık 2005–Eylül 2006 tarihlerinde 1658 birey üzerinde gerçekleşmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile toplanmış, sayı, yüzde ve ortalama ile değerlendirilmiştir.

Bireylerin %56.5’inin kadın, %43.5’inin erkek, %57.3’ünün evli ve yaş ortalamalarının 34.61±15.32 olduğu saptanmıştır. Kadınların %97.5’inin tuvalet sonrası genital bölgesini temizlediği, bunların %39.9’unun bu temizliği yanlış ve gelişi güzel yaptığı belirlenmiştir. Kadınların %42.2’sinin adet döneminde banyo yapmadığı, %49.8’inin bez kullandığı saptanmıştır. Erkeklerin %44.7’si oturarak idrar yaptığını belirtmiştir. Bireylerin renkli iç çamaşırı kullandığı (%41.1), genital bölgelerindeki tüyleri jiletle temizledikleri (%61.0), banyolarını iki-üç günde bir (%56.8) ve oturarak yaptıkları (%57.7) bulunmuştur. Bireylerin %69.5’i genital hijyen konusunda bilgi almak istemektedir.

Bireylerin genital hijyene yeterince özen göstermedikleri ve bu konuda eğitime ihtiyaçlarının olduğu saptanmıştır. Bireylere araştırmacılar tarafından hazırlanan eğitim kitapçığı ve broşürler eşliğinde bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Genital hijyen, kadın üreme sağlığı, erkek üreme sağlığı, sağlık eğitimi, hemşirelik

 

ABSTRACT

This study was carried out for determining attitudes to genital hygiene of individuals living in town and nine villages of township in East Black Sea Region.

For this descriptive study, it was carried out 1658 individuals in the period December 2005-September 2006. A questionnaire form developed by the researchers was used as the data gathering tool. The data was evaluated with number, percentage, and average.

Individuals were females 56.5%, males 43.5%, married 57.3%, and the mean age of study participants was 34.61±15.32. It was found that 97.5% of the females cleaned their genital area; methods of cleaning the genital areas of 39.9% of them were wrong and haphazard. It was found that 42.2% of females did not take a shower during menstruation periods and 49.7% of them were using cloth. 44.7% of males were pee sitting down. The individuals were use colour underwear (41.4%), clean hair in genital areas by a regular razor (61.0%), bathing every few days (56.8%), and sit-down bath (57.7%). It was found that 69.5% of them were request information.

It is concluded that the individuals do not pay attention to genital hygiene and therefore that they require educational support. In this context, an education plan had been prepared and given to them by researchers.

Keywords: Genital hygiene, women's reproductive health, male reproductive health, health education, nursing

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.