HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ / Knowledge and thoughts of Nursing Students about Organ Donation and Transplantation

Nadiye Özer, Serdar Sarıtaş, Zeynep Karaman Özlü
4.308 1.631

Öz


   

It was marked that 75.7% of the students do not ÖZET

Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin organ nakli ve bağışı konusundaki düşüncelerini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Araştırmada, örneklem seçme yoluna gidilmeyip, Hemşirelik Yüksekokulu ve Erzurum Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören, araştırmaya katılmayı kabul eden 460 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplamada; Sarıtaş ve Köşgeroğlu tarafından hazırlanan “Öğrencilerin Organ Nakli ve Bağışına Yönelik Algıları Formu” doğrultusunda oluşturulan form kullanılmıştır. Veriler yüzdelik hesaplamayla değerlendirilmiştir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin %75.7’sinin organ nakli ve bağışı konusunda yeterince bilgiye sahip olmadığı ve sadece %1.7’ sinin organlarını bağışladığı saptanmıştır. Öğrencilerin % 28.7’si sağlıklı iken organ bağışı yapmayı düşündüğünü,  %76.1’i organ bağışı konusunda ailesinin olumlu tutumunun organ bağışı kararını çabuklaştıracağını,  %90.2’si organ nakli ve bağışı konusunda din adamlarının bilgi verip öncülük etmesi gerektiğini ve %57’si de bağışlayacağı organının suiistimal edilmesinden endişe duyduğunu ifade etmişlerdir.

Hemşirelik öğrencilerinin lisans eğitiminde organ bağışı konusunda yeterince bilgilendirilmedikleri, organlarını bağışlamayı düşünen öğrenci oranının düşük olduğu ve öğrencilerin organ bekleyen hastalara verici bulma konusunda aktif rol alamadıkları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, organ nakli, organ bağışı

 

ABSTRACT

This study was conducted descriptively in order to examine nursing students’ thoughts about organ donation and transplantation.

Not following the method of choosing samples in the research, 460 students studying at the School of Nursing and the School of Health and agreeing to participate in the research were included. In data collection, the  form in accordance with “the form of students’ perceptions about organ donation and transplantation” prepared by Sarıtaş and Köşgeroğlu was used. The data were evaluated through percentage calculation.

It was marked that 75.7% of the students do not have sufficient information about organ donation and only 1.7% of them donated their organs. 28.7% of the students stated that they think of donating their organs when they are healhty. 76.1% of them expressed that their parents’ positive attitude towards organ donation will speed up their decision of organ donation 90.2% declared that religious functionaries must pioneer and give information about organ donation, and 57% stated that they are anxious that the organ they will donate will be exploited. It was determined that the nursing students were not informed about organ donation sufficiently during the undergraduate education that the ratio of the students thinking of donating their organs is low and that the students could not take an active part in finding a donor for the patients waiting for an organ.

Keywords: Nursing student, organ transplantation, organ donation


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.