DETERMINATION OF THE NURSES’ VIEWS OF THE RESEARCH AND THE USE OF RESEARCH RESULTS IN PRACTICAL FIELD / Hemşirelerin Araştırmaya ve Araştırma Sonuçlarının Uygulama Alanında Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Figen Alp Yılmaz, Hatice Tel
1.839 438

Öz


ABSTRACT

The use of nursing research results in practical field increases the quality of nursing care and enables a fast process of professionalization. This study has been carried out restrictively to determine the nurses’ views of the research and the use of research results in practical field, namely at clinics. In the study, the question form containing questions to describe the socio-demographic and professional qualities of the nurses has been used and so has the “Questionnaire to Determine the Nurses’ Views of the Research and the Use of Research Results”, which was adapted from the “The Barriers to Research Utilization Scale” developed by Funk et al . SPSS 10.0 package program has been used for the evaluation of the data obtained. It has been found out that majority of the nurses have agreed on the remarks that reflect positive comments on the research as follows: “There is a need of the results obtained from the research.”, “Nursing research improves the nursing practices.”, Nursing research enables the development of professionalization in nursing.” and “Nurses are under the obligation of participating in the the research done in the field of nursing.” It has also been discovered that nurses’ deprivation of easy access to research manuscripts, abstruse expression of the statistical analyses in the research manuscripts and lack of time for nurses to read the research manuscripts  are regarded as primary preventive factors in the use of research results in practical field.

Keywords: Nurse, nursing care, research, attitudes to research, use of research results in practical field

 

ÖZET

Hemşirelikte araştırma sonuçlarının uygulama alanında kullanımı hemşirelik bakımının niteliğini artırır ve hızlı profesyonelleşmeyi sağlar. Bu araştırma; hemşirelerin araştırmaya ve araştırma sonuçlarının uygulama ortamında kullanılmasına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Bu çalışmada hemşirelerin profesyonel özelliklerini ve sosyo demografik özelliklerini içeren soru formu ve Funk ve arkadaşları tarafından geliştirilen ‘Hemşirelik Araştırmalarından Yararlanmada Engeller’ skalasından adapte edilen ‘Hemşirelerin Araştırmaya ve Araştırmaların Kullanılmasına İlişkin Görüşlerini Belirleme Anketi” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 10.0 paket programı kullanılmıştır.   Hemşirelerin büyük çoğunluğunun ‘‘Hemşirelikte araştırma sonucu ortaya konulmuş bilgilere ihtiyaç vardır” ‘‘Hemşirelik araştırmaları hemşirelik uygulamalarını geliştirir’’ ‘‘Hemşirelik araştırmaları hemşirelikte profesyonelliğin gelişmesini sağlar’’ ‘‘Hemşirenin hemşirelik alanında yapılmış araştırmalara katılma zorunluluğu vardır’’gibi araştırmaya ilişkin olumlu görüşler yansıtan ifadelere katıldıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin araştırma bulgularını uygulama alanında kullanılmasında ‘araştırma bulgularına kolay ulaşılmaması araştırma makalelerinde istatistiksel analizlerin anlaşılır şekilde ifade edilmemesi hemşirenin araştırma makalelerini okumak için yeterli zamanının olmaması ifadelerinin en önemli engeller olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, hemşirelik bakımı, araştırmaya karşı tutumlar, araştırmaların uygulama alanında kullanımı

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.