CERRAHİ KLİNİKLERİNDE YATAN HASTALARIN ÖĞRENCİ HEMŞİRELERDEN MEMNUNİYETİ / Surgical Clinic Patients’ Satisfactions with the Student Nurses

Nadiye Özer, Funda Çetinkaya
2.754 1.303

Öz


ÖZET

Hastaların öğrenci hemşirelerden memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı türde yapılan araştırma, 1-25 Mayıs 2007 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini; araştırmaya katılmayı kabul eden, iletişim kurulabilen, okur yazar olan ve staj programının en az iki haftasında öğrenci hemşireleri uygulama alanında gören,18 yaş ve üzeri 173 hasta oluşturmuştur. Veriler, Demir ve Eşer tarafından geliştirilen “Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyetleri” ölçeğinden yararlanılarak oluşturulan soru formuyla toplanmış ve yüzdelik dağılım ile değerlendirilmiştir.

            Araştırmaya katılan hastaların %64.2’si erkek, %41.6’sı ilkokul mezunudur. Öğrencilerin %41.6’sının kendilerini hastalara tanıttıkları, %48’inin  taburculuk eğitimi verdikleri, %51.4’ünün invaziv girişimleri başarı ile uyguladıkları, %59.5’inin herhangi bir uygulama  öncesi hastalara açıklamada bulundukları, %65.3’ünün uygulama öncesi hastalardan onay aldıkları ve %68.2’sinin yaşamsal bulgu ölçümleri hakkında hastalara bilgi verdikleri hasta ifadelerinden saptanmıştır. Hastaların %88.4’ü öğrenci hemşirelerin her zaman kendilerini dikkatli bir şekilde dinlediğini, %87.9’u mahremiyetlerine saygı gösterdiklerini, %87.3’ü de öğrencilerin kendilerine değer verdiklerini hissettiklerini, belirtmişlerdir.Çalışma sonucunda cerrahi hastalarının öğrenci hemşirelerden memnun oldukları söylenebilir.

            Anahtar Kelimeler: Cerrahi hastası, öğrenci hemşire, hasta memnuniyeti

 

ABSTRACT

The descriptive research was carried out in surgical clinics of a university hospital between 1-25 May, 2007, which was designed to determine the level of patients’ satisfaction with the student  nurses.  The sampling of the research consisted of 173 patients, 18 years of age and above, willing to participate in the research, with communication ability, literate, seeing the apprentice nurses in the practice field at least two weeks during their working hours in the hospitals. The data was gathered by means of the question form,formed with the help of the scale Patient’s Satisfaction with The Nursing Services, developed by Demir and Eşer, and evaluated by percentage distribution. 64.2% of the patients in the research are male and 41.6% graduates of primary school. It was concluded from patients’ explanations that 41.6 of the apprentice nurses introduced themselves to the patients; 48% gave discharge training to the patients; 51.4% performed invasive procedures with great success; 59.5% informed the patients before any practice; 65.3% received patients’ approval before any practice and 68.2% informed the patients about the vital finding measurements. The patients also noted that 88.4% of the nurses listened to them carefully; 87.9% respected their privacy and 87.3% held them in high esteem.It can be concluded from the study that surgical patients were satisfied with the student nurses.

Keywords: Surgical patient, student nurse, patient satisfaction

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.