CİNSEL DOYUMUN YORDANMASINDA BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ / Analysis of Some Factors in Predicting Sexual Satisfaction

Bilgin Kırya Vural, Ayla Bayık Temel
3.168 468

Öz


ÖZET

Bu çalışmada, “Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık Programı” alan yeni evli çiftlerde, cinsel doyumda; sosyodemografik özelliklerin, evliliğe yönelik inanç ve tutumların, cinsel mitlerin ve bilgi kazancının rolü incelendi.

Araştırmanın örneklemini 36 çift deney grubu, 35 çift kontrol grubu oluşturmuştur.  “Bireylerin Tanımlayıcı Özelliklerini Belirleme Formu”, “Evliliğe Yönelik İnanç ve Tutumlar Ölçeği; Sağlık İnanç Modeli”, “Cinsel Mitleri Değerlendirme Formu”, “Cinsel Konular ile İlgili Bilgi Düzeyine İlişkin Değerlendirme Formu”, “Evlilik Döneminde Çiftlerin Üreme Sağlığı-Cinsel Sağlıkla İlgili Bazı Davranışlarını Değerlendirme Formu”, “Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Deney grubuna “Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık Programı” verilmesinden sonra her iki gruptan temel veriler toplanmıştır. Deney grubundaki kadınlarda yaş ortalaması 27.08±3.81, erkeklerde 29.36±4.98’dir. Kontrol grubundaki kadınlarda yaş ortalaması 26.00±3.45, erkeklerde 29.85±5.16’dır. Deney grubundaki bireylerin %55.6’sı, kontrol grubu bireylerin  %47.1’i yüksekokul/fakülte mezunudur. Kadınlarda sosyodemografik özelliklerin açıkladığı varyans oldukça düşük olmasına rağmen, erkeklerde özellikle eğitim pozitif yönde önemli bir etkiye sahip değişkendir. Cinsel doyumu belirlemede; evliliğe yönelik inanç ve tutumların, cinsel mitlerin varyansı arttırdığı belirlendi. Cinsel danışmanlık eğitimi alan deney grubunda bilgi düzeyi artışının cinsel doyumu yordamada önemli rol oynadığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, sağlık inancı, cinsel doyum

 

ABSTRACT

In this study, the role of sociodemographical characteristics, beliefs and attitudes towards marriage, sexual myths and level of knowledge on sexual satisfaction of newly-married couples attending “Premarital Sexual Counselling Program”. 

The sample of the research was consisted of 36 couples in experimental group, and 35 couples in control group. Identifying Characteristics of the Individuals Form”, “Beliefs and Attitudes Towards Marriage Scale; The Health-Belief Model”, “Sexual Myths Evaluation Form”, “Evaluation Form for Identifying Level of Knowledge of Sexual Issues (pretest posttest)”, “Golombok-Rust Sexual Satisfaction Sca –Female and Male Form”, were used as data collecting instruments. “Premarital Sexual Counselling Program” was given to the experimental group after basic data were collected from both groups. In the experimental group, average ages were 27.08±3.81 and 29.36±4.98 in women and men, respectively. In the control group, average ages were 26±3.45 and 29.85±5.16 in women and men, respectively. In the research, 55.6% of the individuals in experimental group and 47.1% of the individuals in control group were graduates of college/school of a university. Although the total variance explaining the sociodemographical characteristics of women was comparatively low, especially the variable of education is important with a positive effect on men. It was found out that beliefs and attitudes towards marriage and sexual myths increased the variance in identifying sexual satisfaction. It was determined that increase in the knowledge levels in the experimental group attending sexual counselling training had an important role in predicting sexual satisfaction.

Keywords: Sexuality, health belief, sexual satisfaction

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.