HASTANE TABURCULUĞUNA HAZIR OLUŞLUK ÖLÇEĞİ-YENİ DOĞUM YAPMIŞ ANNE FORMU’NUN TÜRKÇE UYARLAMASININ GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ / Validity and Reliability of Turkish Version of Readiness for Hospital Discharge Scale–New Mother Form (RHD-NMF)

Belgin Akın, Müşerref Şahingeri
3.699 666

Öz


ÖZET

Doğum sonu dönemde hastanede kalış süresinin kısalması annenin taburculuğa hazır oluşluk durumunu değerlendirmeyi giderek daha önemli hale getirmektedir. Hastane taburculuğuna hazır oluşluk ölçeği-yeni doğum yapmış anne formu’nun Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliğini incelemeye yönelik olan çalışma metodolojik türdedir. Vajinal doğum yapmış 230 anne araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çeviri sürecinin ardından geçerliliğine yönelik olarak içerik geçerliliği ve yapı geçerliliği ve güvenilirliğine yönelik olarak iç tutarlılık ve madde toplam puan korelasyonları incelenmiştir. Türkçe ölçeğin faktör analizinde faktör yükü 0.34-0.86 arasında değişmektedir. Ölçek toplam puanına göre bilinen grup karşılaştırmasında gruplar arası fark önemli bulunmuştur (p<0.000). Ölçek toplam puanına göre Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı: 0.70 ve madde toplam puan korelasyonları 0.21-0.53 (p<0.01) arasındadır. Hastane taburculuğuna hazır oluşluk ölçeği-yeni doğum yapmış anne formu’nun Türkçe formunun sınırlılıkları göz önünde bulundurulmak kaydıyla vaginal doğum yapmış kadınlarda taburculuğa hazıroluşluğu değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Taburculuğa hazıroluşluk ölçeği, postpartum kadın, geçerlilik, güvenilirlik

 

ABSTRACT

As hospital lenght stay has decreased, to need to assess readiness for discharge of mothers has become increasingly important. This is a methodological study for aiming at adapting the “Readiness for hospital discharge scale –new mother form” into Turkish and to test its validity and reliability. The study group was 230 women who gave vaginal delivery. After the translation procedure, validity was asessed with content validity and construct validity. Reliability was assessed with internal consistency and item-total score correlation. The factor loading was between 0.34 and 0.86 in the factor analyses of Turkish form. The difference between total scores of known groups were important (p<0.0001, p<0.001).Total scale cronbach alfa reliability coefficient was 0.70 and item-total score correlations were betwen 0.21-0.53 (p<0.01). The Turkish version of  Readiness for hospital discharge scale –new mother form seems to be reliable and valid measure of assesing readiness for discharge from hospital in women who gave vaginal delivery , as long as taking into account its limitations.

Keywords: Readiness for discharge scale, postpartum women, validity, reliability


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.