HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYİ

Gülçin Avşar, Mağfiret Kaşıkcı
4.419 2.550

Öz


ÖZET

            Duygusal zeka; duygularının farkında olma, duygularla başa çıkabilme, kendini motive etme, empati kurabilme ve ilişkileri yönetebilme yeteneklerini kapsamaktadır. Duygusal zeka gelişimindeki aksaklıklar hem insanlararası ilişkilerde sorunların hem de mesleki başarısızlıkların ortaya çıkmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, duygusal zekanın hemşirelik öğrencilerinde geliştirilmesi beklenir. Araştırma, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı nitelikte planlanmıştır. Araştırmada, veriler bilgi formu ve Hall tarafından geliştirilen, “Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini ve örneklemini Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2007-2008 Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenim gören 336 öğrenci oluşturmaktadır. Hedeflenen grubun %88’ine (293 öğrenci) ulaşılmıştır. Elde edilen veriler, yüzdeleme, t-testi, varyans analizi ve Tukey testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda, öğrencilerin duygusal zeka puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Duygusal zeka son sınıf öğrencilerinde diğer öğrencilerden yüksek bulunmuştur.

            Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, hemşirelik eğitimi

ABSTRACT

            Emotional Inteliıgence Levels of Students of Nursing College

            Emotional intelligence consists of the abilities like knowing own emotions, managing emotions, motivatingoneself, being empathic and handling relationships. The problems that arise during the development of emotional intelligence play an important role in the occurance of both interpersonal relation problems and profession unsucces. Therefore, emotional intelligence should be developed in nursing students. This descriptive research was designed to determine emotional intelligence level of students of Atatürk University Nursing School. Data were collected using of information form and “Emotional Intelligence Evaluation Scale” developed by Hall. The universe and sample of the research was consisted of 336 students attended at Atatürk University Nursing School in Fall semester 2007-2008 academic year. The final sample group was eighty-eight percentage of the target number. The data were analyzed using percentage, t-test, variation analysis and Tukey tests. The results showed that emotional intelligence of the students were moderately. Emotional intelligence in  the senior nursing students were higher than students.

Keywords: Emotional intelligence, nursing education

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.