EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE GÜDÜLENME

Zümrüt Bilgin
2.457 1.534

Öz


ÖZET  


Çalışmanın amacı, sağlık yüksekokulu ebelik öğrencilerinin güdülenme düzeylerini belirlemektir.

Çalışmamızda  araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket formu ve daha önce geçerlilik ve güvenirliliği sınanmış güdülenme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma 10 sağlık yüksekokulunda 834 öğrencinin katılımıyla tamamlanmış  ve verilerin istatistiki analizi  SPSS 16 programı ile yapılmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 21.45±2.07 olduğu, %69.5’inin düz lise mezunu olduğu, %28.6’sı aile yanında, %40.9’unun ise yurtta kaldığı, %54.3’ünün ilk sırada hemşirelik bölümünü, %17.1’inin ise ebelik bölümünü  seçtiği,  %65.9’unun kendi isteği ile bölümü seçtiği, %16.7’sinin hala bölüm değiştirmeyi düşündüğü saptanmıştır. Öğrencilerin bölümü kendi isteği ile seçme durumu ile mesleki çalışmalara katılma durumu karşılaştırıldığında aralarındaki farkın ileri düzeyde anlamlı olduğu saptanmıştır ( =63.54  Sd:4  p<0.001 ). Öğrencilerin içsel güdülenme faktörü güvenirlilik katsayısı alfa değeri ise= .813 olarak bulunmuştur.

Sonuç olarak, her toplum kendi gözünde mesleklere statü vermekte ve ayrıcalık tanımaktadır. Dolayısıyla toplumsal statüsü düşük ve saygınlık kazanmadığı varsayılan  meslekler istemeden seçilmektedir. Bu durum eğitim yaşamında güdülenmeyi ve gelecekte ise mesleki başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Ebelik öğrencilerine üniversite eğitiminin yanı sıra sosyal destek verilmesi önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Ebelik öğrencileri, meslek seçimi, etkili etmenler, güdülenme


Tam metin:

Başlıksız () PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.