KENDİNİ TANIMA VE GİRİŞKENLİK DERSİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Elvan Emine Ata
3.232 1.122

Öz


ÖZET

Çalışma kendine tanıma ve girişkenlik dersinin hemşirelik öğrencilerinin atılganlık düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu, bu dersi alan 17 öğrenci, kontrol grubunu ise dersi almayan 17 öğrenci oluşturmuştur.  Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Rathus Atılganlık Envanteri (RAE)”  ile toplanmıştır. Analizlerde ki-kare testi ve iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanılmıştır. İlk ölçümde deney grubundaki öğrencilerin RAE puan ortalaması 129±18, kontrol grubundaki öğrencilerin ise 129±13’dı (p>0.05). İkinci ölçümde, dersi alan öğrencilerin RAE puan ortalaması 148±18, dersi almayanların puan ortalaması ise 130±14’dı ve aradaki fark anlamlı idi (p=0.007). Kendini tanıma ve girişkenlik dersinin öğrencilerin atılgan davranışlarının gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir.

Anahtar Sözcükler: Atılganlık, atılganlık eğitimi, hemşirelik, öğrenci

 


Tam metin:

Başlıksız () PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.