HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİNE VE PSİKİYATRİ HEMŞİRESİNİN ROLLERİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ

Derya Özbaş, Sevim Buzlu
2.409 1.133

Öz


Amaç: Bu araştırma, hemşire öğrencilerin psikiyatri hemşireliği dersine ve psikiyatri hemşiresinin rollerine yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı.

Yöntem: Araştırmanın evrenini 2005-2006 Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyılları ile 2006-2007 Öğretim Yılı Güz yarıyılında bir Hemşirelik Yüksekokulu’nda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri (N=213), örneklemini ise araştırmanın uygulandığı dönemde Psikiyatri Hemşireliği dersini tamamlayan öğrenciler oluşturdu (n=157). Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen öğrenciler araştırmaya dahil edilmedi (n=21). Veriler; araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde frekans analizi uygulandı.

Bulgular: Öğrencilerin Psikiyatri Hemşireliği dersi teorik ve klinik eğitiminden çok memnun oldukları, Psikiyatri Hemşireliği dersinin öğrencilerin ruh hastaları ve hastalıklarına yönelik tutumlarını olumlu yönde değiştirdiği, psikiyatri hemşiresinin rollerinin eğitim süreci sonunda yeterli düzeyde kavrandığı, fakat klinik uygulamalarda yeterli rol modelleri gözleyemedikleri, öğrencilerin çoğunluğunun ruh hastalarına ve hastalıklarına yönelik ön yargıları ve psikiyatri hemşireliği dersi klinik uygulama alanlarındaki gözlemleri nedeniyle psikiyatri kliniklerinde çalışmak istemedikleri belirlendi.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda öğrencilerin Psikiyatri Hemşireliği dersi eğitim süreci sonunda psikiyatri hemşiresinin rollerini yeterli düzeyde kavradıkları belirlendi.

Anahtar Kelimeler:  psikiyatri hemşireliği, hemşirelik  öğrencileri, roller


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.