CERRAHİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTA BAKIMINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER VE MOTİVASYON DÜZEYLERİ

Nezihe KARABULUT, Funda Çetinkaya
2.919 1.142

Öz


Bu çalışma, cerrahi hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında karşılaştıkları güçlüklerin ve hemşirelerin motivasyon düzeylerinin belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemine; Aziziye Araştırma Hastanesi, Palandöken Devlet Hastanesi ve Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Cerrahi Kliniklerinde çalışan hemşirelerden (86), araştırmaya katılmayı kabul eden ve izinli olmayan toplam 74 hemşire alınmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak geliştirilen hemşirelerin tanıtıcı özellikleri ve hasta bakımında karşılaştıkları güçlükler ve nedenlerini içeren soru formu ile hemşirelerin motivasyon düzeylerini belirlemek amacıyla Nurullah Genç (1987) tarafından geliştirilip geçerlilik ve güvenirliği saptanmış olan “Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.00 paket programında, aritmetik ortalama, yüzdelik, varyans analizi ve t testlerinden yaralanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçta hemşirelerin çok az bir kısmının hasta bakımında her zaman ve sıklıkla güçlük yaşadığı ve genel motivasyon düzeylerinin de iyi olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:Cerrahi hemşiresi, hasta bakımı,güçlük, motivasyon


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.