GELENEKSEL VE PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİYLE ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Hatice Mert
1.633 1.078

Öz


Bu çalışma, probleme dayalı öğrenim modeli ve geleneksel modelle öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin empatik beceri düzeylerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini probleme dayalı öğrenim modeli (73) ve geleneksel eğitim modeli (120) uygulanan iki hemşirelik yüksekokulunun son sınıflarında bulunan 193 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Dökmen’in geliştirdiği Empatik Beceri Ölçeği kullanılmıştır.

Çalışma sonucunda probleme dayalı öğrenim modeliyle öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin empatik beceri düzeyi (185.98 ± 1.67), geleneksel modelle öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin empatik beceri düzeyinden (131.00 ± 1.74) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur (t:21.233, p < 0.001). Bu fark hemşirelik müfredat çalışmalarına ışık tutacaktır. Probleme dayalı öğrenim modeli ve geleneksel modelle öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin empatik beceri düzeylerinin uzunlamasına incelenmesi önerilmektedir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.