YATAĞA BAĞIMLI HASTALARDA YATAK BANYOSUNUN YAŞAM BULGULARINA ETKİSİ / Effect of Bathing on Vital Signs in Bedridden Patients

Ayten Zaybak, Ülkü Yapucu Güneş
2.296 936

Öz


ÖZET
Bu çalışma yatağa bağımlı hastalarda yatak banyosunun yaşam bulguları üzerine etkisini
belirlemek için yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışma 01.02.2008 ile 01.05.2008 tarihleri
arasında bir üniversite hastanesinin nöroloji yoğun bakım kliniğinde yapılmıştır. Araştırmanın
örneklemini 36 erişkin hasta oluşturmuştur. Araştırmada hastalara 40-41°C lik suyla silme
banyosu verilmiştir. Banyo süresi 13.1 ± 1.5 dakikadır. Hastaların yaşam bulguları; banyodan
hemen önce, banyo işlemi bittiğinde ve banyodan 30 dk. sonra değerlendirilerek analiz edilmiştir.
Verilerin analizinde tekrarlayan ölçümler için varyans analizi kullanılmıştır.
Çalışma kapsamına alınan hastaların yaş ortalaması 68.5±10.8’dür ve %53’ü erkektir.
Araştırmadan elde edilen verilerle yapılan analiz sonucunda; hastaların sistolik kan basıncında
banyodan 30 dakika sonra (p<0.05), vücut sıcaklığında da banyodan hemen sonra ve 30 dakika
sonra anlamlı derecede düşme olduğu saptanmıştır (p<0.001).Çalışma sonucunda yatağa bağımlı
hastalarda yatak banyosunun, sistolik kan basıncı ve vücut sıcaklığını düşürmede etkili olduğu
bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: yatak banyosu, yaşam bulguları, yatağa bağımlı hasta

 

ABSTRACT
Effect of Bathing on Vital Signs in Bedridden Patients.
This study was a descriptive research carried out to determine the effects of bathing on
vital signs in bedridden patients. The study was carried out in neurology unit of a university
hospital between the dates of February 1 and May 1 2008. The sample of the study consisted of 36
adult patients. The patients were bathed with plain warm water of 40-41°C. The mean bath time
was 13.1 ± 1.5 minutes. The vital signs of the patients were measured before bathing, just after
bathing and 30 minutes after bathing. The data were analysed using repeated measures for
ANOVA.
The mean age of the patients was 68.5 ± 10.8 years, 53% of them was men. The systolic
blood pressure readings tended to drop 30 minutes after bathing when compared with those before
bathing and just after bathing (p<0.05). The body temperature readings significantly decreased
just after bathing and 30 minutes after bathing (p<0.001). At the end of the study, the bed bath has
effective in decreasing the of systolic blood pressure and body temperature.

Keywords: Bathing, vital sıgns bedrıdden patıent.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.