HEMŞİRELERİN İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON İŞLEMİNE YÖNELİK UYGULAMALARININ İNCELENMESİ / The Examination of the Procedures Regarding to Intramuscular Injection Used by the Nurses

Ülkü Yapucu Güneş, Ayten Zaybak, Berna Biçici, Kıvan Çevik
4.024 663

Öz


ÖZET
Bu çalışma, hemşirelerin intramüsküler enjeksiyona ilişkin kullandıkları uygulamaları
tanımlamak ve intramüsküler enjeksiyonla ilgili kanıta dayalı uygulamaların hemşireler
tarafından kullanılma düzeyini belirlemek amacıyla planlanmıştır.
Araştırma, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili ve cerrahi kliniklerinde ve
Tülay Aktaş Kemik İliği ve Transplantasyon Hastanesinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini
110 hemşire oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından
literatür doğrultusunda hazırlanmış anket formu kullanılmıştır.
Hemşirelerin %54.5’inin enjeksiyon uygulaması esnasında her zaman hava kilidi
tekniğini kullandıkları, %34.5’inin intramüsküler enjeksiyon uygulaması esnasında, ilacı
hazırladıktan sonra iğneyi her zaman değiştirdikleri, %60’ının enjeksiyon uygulamalarında her
zaman dorsogluteal bölgeyi kullanırken, %78.2’sinin ventrogluteal bölgeyi hiçbir zaman
kullanmadıkları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İntramüsküler enjeksiyon, iğne, Z tekniği, hava kilidi, hemşire

 

ABSTRACT
This study was planned to describe the procedures regarding to the intramuscular injection
used by the nurses and determine the usage level of evidence based practices. This research was
conducted at the Ege University Faculty of Medicine Department of Medical and Surgery, and
Tülay Aktaş Oncology and Transplantation Hospital. The sample of the study consisted of 110
nurses. A questionnaire form based on the literature developed by the researchers was used.
Of the nurses, 54.5% stated that they always used air block technique in administering of
intramuscular injection, 34.5% always changed the needle after drawing up the medication, 60%
always used dorsogluteal site in intramuscular injection, 78.2% never used ventrogluteal site.

Keywords: Intramuscular injection, needle, Z- technique, air block, nurse


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.