KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMA DURUMLARINDA ÇOCUKLARA YAPILAN İLKYARDIM UYGULAMALARININ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ / The Determination the Characteristics of First Aid Application Applied to the Children in Case of Fracture, Luxation and Spindle

Sibel Küçükoğlu, Duygu Arıkan, Mehtap Cürcani
2.123 778

Öz


ÖZET
Bu araştırma kırık, çıkık ve burkulmalarda acil servise başvurmadan önce çocuklara
yapılan ilkyardım uygulamaların özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı olarak
yapılmış bu araştırma kırık, çıkık ve burkulma nedeni ile acil servise başvuran 1- 12 yaş
arasındaki 73 çocuğa ilkyardım uygulaması yapan bireyler ile yürütülmüştür. Araştırma Şubat
2006- Haziran 2006 tarihleri arasında Erzurum Palandöken Hastanesi Acil Servisi’nde
yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, aritmetik ortalama ki kare önemlilik testi
kullanılmıştır.
Araştırma sonuçları incelendiğinde; çalışma kapsamına alınan çocukların %45.2’sinde
kırık olduğu, %65.8’ini erkek çocukların oluşturduğu, travma nedenlerine bakıldığında ilk sırayı
(%79.5) düşmelerin aldığı ve çocukların büyük bir kısmına acil servise gitmeden önce ilk yardım
uygulaması yapılmadığı (%45.2) saptanmıştır. Çocuklara ilkyardım uygulaması yapan kişilerin
%67.1’ini annelerin oluşturduğu ve yapılan uygulamaların %72.6’sını zararlı uygulamaların (hiç
bir uygulama yapmama, etkilenen bölgeyi ovma/üzüm bağlama, sınıkçıya gitme) oluşturduğu
belirlenmiştir. Kırık, çıkık ve burkulma gibi durumlarda kişilerin, doktora veya sağlık
kuruluşlarına başvurmaları, zararlı müdahalelerde bulunmamaları konusunda
bilinçlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: İlkyardım, kırık, çıkık, burkulma, çocuk

 

ABSTRACT
This study was carried out with the aim of determination the characteristics of first aid
applications applied to the children before coming Emergency Service in case of fracture luxation
or Spindle. The study made as integratedly was carried out with individuals who made first aid
applications to 73 children, 1-12 years of age, applying for emergency service due to fracture,
luxation and spindle. The study was carried out in Emergency Service of Erzurum Palandöken
Hospital between the dates February 2006 and June 2006.In the evaluation of the data,
percentage, arithmetic average, chi-square significance test were used.
It was found out that there was fracture in 45.2% of the children included in the study
content, and 65.8% of the children was male. When the reason of the trauma was considered, it
was observed that the fallings were in the first rank. According to types of injuries or traumas the
children in the study had, it was found out that there was a statistically significant distinction
between the sex (p<0.05). It was determined that 67.1% of the individuals who gave first aid to the
children was their mothers, and that 72.6% of the applicants made was harmful (not doing any
application, massage of affected region/fastening grape on the region, traditional practitioner). In
the cases such as fracture, luxation and spindle, individuals should apply for health organizations,
and that they should be knowledged about not using harmful traditional methods.

Keywords: First aid, fracture, dislocation, sprain, child


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.