İNMELİ HASTALARIN AİLEDEN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK / Perceived Social Support from Family of Stroke Patients

Nuray Dayapoğlu, Mehtap Tan
1.846 501

Öz


ÖZET
Bu çalışma inmeli hastaların aileden algıladıkları sosyal desteğin incelenmesi amacıyla
yapılmıştır. Veriler sosyodemografik özellikleri belirleyen bir anket formu ve Aileden Algılanan
Sosyal Destek Ölçeği ile 70 hastadan elde edilmiştir.
Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, Kruskal Wallis Varyans analizi, bağımsız
gruplarda t testi, Mann-Whitney U testi ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır.
Hastaların aileden algılanan sosyal destek puan ortalamaları 11.21±7.12 olarak
bulunmuştu. Aileden algılanan sosyal destek toplam puanının (toplam puan 0–20 arasında
değişmektedir) orta düzeyde olduğu görülmektedir. Aileden algılana sosyal destek ile yaş
(p<0.001), cinsiyet (P<0.05), eğitim durumu (p<0.001), aile tipi ( p<0.001), gelir düzeyi (p<0.01)
arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Bu çalışma sonucunda inmeli hastaların aile desteği ve etkileyen faktörlere yönelik
yapılan çalışma sayılarının artırılması ve elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli girişimlerin
planlanması ve uygulamaya geçirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal destek, inme, aile

 

ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the percevied social support from the family of the
stroke patients. A questionnaire, indicating socio-demographic properties with the Perceived
Social Support Scale,was used to collect data from 70 patients.
Percentage, Kruskal Wallis Variance Analysis, t test on independent groups, Mann-
Whitney U test and Pearson Correlation Analysis were used in the assessment of the data.
The average point of the perceived social support from the family of the stroke patients
was found as 11.21+7.12. Social supporting total score perceived from the family (total score= 0-
20 at intervals) has varied. It is seen to be at medium level. Significant interactions between
perceived social support from the family and age (p<0.001), gender (p<0.05), education
(p<0.001), family type (p<0.001), and income (p<0.01) were found.
As a result of this study, it can be proposed to increase the number of studies examining
the family support of the stroke patients and the effecting factors. According to the findings,
further planning and implications may be proposed.

Key words: social support, stroke, family


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.