CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI? / DO THE SURGICAL CLINIC INPATIENTS KNOW THEIR RIGHTS?

Nadiye Özer, Zeynep Karaman Özlü, Serdar Sarıtaş
2.196 568

Öz


ÖZET
Tanımlayıcı türde olan araştırma, bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde yatan
hastaların haklarını bilme durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın örneklemini; 18 yaş ve üzerinde olan, iletişim kurulabilen ve araştırmaya
katılmayı kabul eden 281 hasta oluşturmuştur. Veri toplamada; literatür doğrultusunda
oluşturulan, hastaların haklarını bilip bilmediklerini değerlendiren hasta hakları formu
kullanılmıştır. Veriler; yüzdelik dağılım, t testi, ANOVA ve Kruskal Wallis varyans analiziyle
değerlendirilmiştir.
Hasta Hakları Bilgi Puanı (HHBP) 17 puan üzerinden değerlendirilmiş ve HHBP
ortalaması 11.67 ±3.32 olarak belirlenmiştir. Eğitimle HHBP ortalaması karşılaştırıldığında;
okur-yazar hastalarda 9.75 (SS=5.23), üniversite mezunlarında 15.08 (SS= 2.15) olan HHBP
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KWx
2=42.379, P=.000). Hastaların
bulundukları klinikle HHBP ortalaması karşılaştırıldığında Genel Cerrahi kliniğinde 10.35 ( SS=
5.88), Göğüs Cerrahi kliniğinde 13.56 (SS=4.50) olan ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır
(KWx
2=14.446, p= .013). Hastaların yarısından fazlasının hasta haklarını bildikleri saptanmıştır.
Hastalar, bulundukları kliniklerde en fazla refakatçi bulundurma, en az sağlık durumuyla ilgili
bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkına dikkat edildiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Hasta hakları, hasta, cerrahi klinik

ABSTRACT

This descriptive research was made in order to examine the knowledge status of the
surgical clinic inpatients at a university hospital about their rights.
Sample of the study was 281 patients who are over 18 years old, communicable and
accepted to be a part of the research. Data collecting was made through a form which evaluated
weather patients know their rights and the form was created by using literature knowledge.
Collected data was assessed by using percentage distribution, t test, ANOVA and Kruskal Wallis
variant analyses.
Patient Rights Knowledge Point (HHBP) was rated over 17 and mean HHBP point was
found as 11.67 ±3.32. When educational level was compared with the HHBP; it was found that the
HHBP point was 9.75 (SD=5.23) and 15.08 (SD=2.15) for the literate patients and College
graduate patients, respectively and the difference was found to be significant (K-Wx2= 42.379,
P=.000). In the case of clinic and HHBP point comparison, it was found that the HHBP point was
10.35 (SD=5.88) and 13.56 (SD=4.50) for the General Surgery and Chest Surgery clinics,
respectively Wx2=14.446, p= .013). It was observed that more than half of the patients know their
rights. Patients indicated that the right of having any attendant present is the most and the right of
requesting verbal and written information about their illness is the least of their rights which were
noted.

Keywords: Patient rights, patient, surgical clinic.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.