GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI OLAN VE OLMAYAN ERİŞKİNLERDE PSİKİYATRİK SEMPTOMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI / THE COMPARISON OF PSYCHIATRIC SYMPTOMS IN ADULTS HAVING AND NOT HAVING TENSION TYPE HEADACHES

Derya Tanrıverdi, Sebahat Gözüm
1.706 565

Öz


ÖZET
Bu çalışma gerilim tipi baş ağrısı olan ve olmayan erişkinlerde psikiyatrik semptomların
düzeyini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.
Tanımlayıcı karşılaştırmalı nitelikte olan bu çalışmanın vaka grubunu 15 Mayıs-15
Temmuz Nöroloji polikliniğinde gerilim tipi baş ağrısı tanısı alan 50 erişkin oluşturmuştur.
Kontrol/karşılaştırma grubunu aynı tarihler arasında yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum ve
çalışma durumu bakımından benzer özelliklerde olup gerilim tipi baş ağrısı olmayan 50 erişkin
oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Görsel Kıyaslama Ölçeği ve Ruhsal Belirti Tarama
Ölçeği (SCL–90-R) kullanılarak toplanmış ve SPSS istatistik programında değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada, gerilim tipi baş ağrısı yaşayanların genel psikiyatrik semptom düzeyleri
sağlıklı karşılaştırma grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Çalışmada gerilim tipi baş ağrısı
olanlarda bütün psikiyatrik semptomlar ve bunlardan da özellikle somatizasyon, depresyon,
kişilerarası duyarlılık, öfke-düşmanlık ve anksiyetenin karşılaştırma grubuna göre daha yüksek
olduğu saptanmıştır. Gruplar arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05). Baş ağrısını tedavi ederken
buna eşlik eden psikiyatrik semptomların iyi bir değerlendirme ile tanınması, bu sorunlara yönelik
kombine bir tedavi uygulanması ve hemşirelerin de tedavide aktif rol almaları önerilebilir.

Anahtar Kelime: Gerilim tipi baş ağrısı, psikiyatrik semptom, hemşirelik

 

ABSTRACT
The Comparison of Psychiatric Symptoms in Adults Having and Not Having Tension
Type Headaches
This study was carried out to compare the levels of psychiatric symptoms in adults having
and not having tension type headaches.
Being descriptive comparative, the case group of this study consisted of 5 adults who
were diagnosed tension type headaches in Neurology policlinic between 15 May-15 July. The
control group consisted of 50 adults having the same characteristics in terms of age, sex,
education, marital status and employment status at the same time and not having tension type
headaches. The data were collected by using Personal Information Form, Visual Comparision
Scale and Symptom Check List-SCL-90-R and were evaluated by SPSS statictics programme.
In this study, the levels of general psychiatric symptom of those suffering from tension
type headaches is seen to be higher than healthy comparasion group. In the study, all the
psychiatric symptoms of those having tension type headaches and especially somatisation,
depression, inter-personal sensitivity, anger-hostility and anxiety is seen to be higher than
comparasion group. The difference between groups is statistically significant (p<0.05). It can be
suggested that while treating the headaches, accompanying psychiatric symptoms be diagnosed
well, a combined treatment be implemented and nurses play an active role in treatments.

Keywords: Tension type headache, psychiatric symptom, Nursing


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.