HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / THE INVESTIGATION OF THE PROBLEM SOLVING SKILL AND DEPRESSION LEVEL OF NURSING STUDENTS

Ayfer Tezel, Sevban Arslan, Meryem Topal, Öznur Aydoğan, Çiğdem Koç, Melek Şenlik
2.714 5.805

Öz


ÖZET
Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerilerini ve depresyon
düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan araştırma, 1-15 Mart
2005 tarihleri arasında Erzurum Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilere tanımlayıcı özellikleri içeren
form, Problem Çözme Envanteri ve Beck Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, t-testi, Kruskall Wallis Varyans Analizi, Mann Whitney
U testleri ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerinin Problem Çözme
Envanteri puan ortalamalarının 89.9±22.1 olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin arkadaş sayılarının
problem çözme becerilerini etkilediği bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerinin Beck
Depresyon Ölçeği puan ortalamalarının 14.1±9.7 olduğu ve öğrencilerin depresyon düzeyinin
arkadaş grubunun varlığından etkilendiği bulunmuştur. Öğrencilerin problem çözme becerileri ile
depresyon düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç
olarak, araştırma kapsamına alınan öğrencilerin problem çözme becerilerinin orta düzeyde
olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin hafif düzeyde depresyonu olduğu saptanmıştır. Depresyonu
olmayan öğrencilerin problem çözme becerileri, depresyonu olan öğrencilerin problem çözme
becerilerinden yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, problem çözme becerisi, depresyon

 

ABSTRACT
The study was performed to determine the problem solving skill and depression level of
nursing students. This descriptive study was applied 1-15 Mart 2005 by Erzurum Health School
Nursing Department. The data of research were gathered by using an information document
including descriptive feature of the students and Problem Solving Inventory and Beck Depression
Inventory. In the analysis of data percentage, mean, t test, Mann-Whitney U test, Kruscall Wallis
variance analysis and Pearson correlation were used. The average point of the students in
problem solving skills was determined as 89.9±22.1. It was determined that problem solving skills
of nursing students was affected by friends number. The mean depression score was 14.1±9.7. It
was also determined that the depression level of nursing students was affected by variation of
friend groups. There was positively relation between the problem solving skill and depression
level.. According to the research results, it has been found that the problem solving skills of the
students is moderate. The depression level of nursing student was mild. Problem solving skills of
nursing student who non-depressed were higher than the ones who depressed.

Keywords: Nursing student, problem solving skills, depression


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.