KEMOTERAPİ ALAN HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIMINDAN MEMNUN OLMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Mehtap Tan, Zümrüt Akgün Şahin
2.482 1.710

Öz


ÖZET
Bu araştırma, kemoterapi hastalarında hemşirelik bakımı memnuniyetini ölçmek
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Çalışma Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Yakutiye Araştırma
Hastanesi kemoterapi kür polikliniği, medikal onkoloji ve hematoloji kliniğinde kemoterapi alan
hastalara uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini ve örneklemini belirtilen kliniklerde 15.09.2007-
25.12.2007 tarihleri arasında kemoterapi alan 110 hasta oluşturmuştur. Evrenin tümü örneklem
grubu olarak alındığı için herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmemiştir. Verilerin
toplanmasında hasta tanıtıcı soru formu ve kemoterapi hastalarında hemşirelik bakımı
memnuniyet ölçeği kullanılmıştır. Hastaların sosyo-demografik özelliklerine göre memnuniyet
puan ortalamaları karşılaştırıldığında cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum ve hastalık
tanıları ile istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Hastaların gelir düzeyleri,
meslekleri, yaşadıkları yer, kemoterapi alma süreleri ile memnuniyet puan ortalamaları
karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Verilerin istatistiksel
değerlendirilmesinde SPSS 11.0 programı, yüzdelik, t testi, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U
testi kullanılmıştır.
Sonuç olarak; hastaların cinsiyetleri, yaşları, eğitim durumları, medeni durumları ve
hastalık tanıları hemşirelik bakımından memnuniyetlerini etkilediği sonucu saptanmıştır (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Kemoterapi, memnuniyet, hemşirelik, bakım.

 

ABSTRACT
Search of the Condition Satisfaction of Nursing Care in Chemotherapy Patients.
This study is done in order to determine the effect of the apply chemotherapy have on the
satisfaction level of the patients who receive treatment from these nurses.
The subjects were 110 cancer patient who recruited from the cur clinic of chemoterapy,
haematology, medical oncology of Atatürk University Research Hospital in Erzurum.The study
was constitute 110 patients between 15.09.2007- 25.12.2007 date of universe and sample. All the
subjects were included in the study by obtaining their consents. Data were collected by using
demographic data form and Measure of satisfaction of nursing car efor patients receiving
chemoterapy scala. Data were evaluated by using the SPSS 11.0. The percentage distribution,
t test, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U were used in the analysis of the data..
On evaluating the results of the study. By comparison with satisfaction scala scores and
demographic characters of patients have been found significant different betwen sex, education
codition, age groups, marital status, disease diagnosis (p<0.05). By comparison with satisfaction
scala scores work codition, income status, live place and apply chemotherapy time the care of
patients have been not found significant (p>0.0 5).

Keywords: Chemotherapy, satisfaction, nursing, care.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.