GEBELİK VE BAZI SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN CİNSEL FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİ

Sevgi Özkan, Huriye Demirhan, İlgün Özen Çınar
2.548 4.197

Öz


ÖZET
Çalışmanın amacı gebelik ve bazı sosyodemografik özelliklerin cinsel fonksiyon üzerine
etkisini değerlendirmektir. Bu araştırma kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmıştır.
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık ocakları içinden seçilen üç ayrı sosyo-ekonomik bölge
araştırma kapsamına alınmıştır. Riskli gebeliği olan kadınlar araştırma dışı bırakılmış, 334 gebe
basit rastgele örnekleme yöntemi ile çalışmaya alınmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama,
ki-kare, t-testi ve one-way ANOVA testleri kullanılmıştır. Yaşları 16-42 arasında değişen 334 gebe
kadının yaş ortalaması 25.71±5.1’dir. Gebelerin %19.2’si ilk, %39.8’i ikinci ve %41.0’ının
üçüncü trimestirde olduğu belirlenmiştir. Son dört hafta içinde cinsel ilişkiye girme sıklığının
çoğunlukla haftada bir iki kez olduğu (%61.7) saptanmıştır. Sosyo-demografik ve diğer
özelliklerin kadın cinsel fonksiyonel durumuna etkisi incelendiğinde; gebe kadının yaşadığı sosyoekonomik
bölge, kadın yaşı, eş yaşı, eş eğitimi, gebelik trimestiri, eş desteği ve cinsel ilişki sıklığı
ile kadın cinsel fonksiyon alt skalaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(p<0.05)

Anahtar kelimeler: Gebelik, cinsellik, kadın, cinsel fonksiyon durum envanteri

 

ABSTRACT
Effect of the Pregnancy and Socio-Demographic Characteristics on Female Sexual
Function
The aim of the study was to evaluated to effect of the pregnancy and socio-demographic
characteristics on female sexual function. This research was planned as a descriptive and crosssectional
study. Three primary health centers which had different socio-demografic regions
associated with the Denizli Health Department were selected as subjects for the study. Pregnant
women who had a risky pregnant excluded to study group. 334 pregnant women were chosen by
random sampling method for study group. İn data analysis, percentage, means, chi-square,
independent samples t test, one way ANOVA were used. The 334 pregnant women ages were 16-42
years and the mean age was 25.71±5.1. Pregnant womens were 19.2% first, 39.8% second and
41.0% third trimesters. The largest group for the frequency of intercourse attempts during the last
four weeks were 61.7% one or two times per week. The socio-demographic data and other
characteristics were compared with Female Sexual Function Indeks (FSFI) domains. There were a
statistically significant difference between regions of study, womens age, husband age, husband
education, trimesters, partner and familiy support during pregnancy, frequency of sexual activity
with each of the FSFI domanins.

Keywords: Pregnancy, sexualty, women, female sexual function index.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.