DİYALİZ DİYET VE SIVI KISITLAMASINA UYUMSUZLUK ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Belgüzar Kara
3.413 773

Öz


ÖZET
Bu çalışmada, hemodiyaliz hastalarında tedaviye uyumsuzluğu değerlendirmek için
Vlaminck ve arkadaşları (2001) tarafından geliştirilen Diyaliz Diyet ve Sıvı Kısıtlamasına
Uyumsuzluk Ölçeği (DDSÖ)’ni dilimize uyarlayarak, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmak
amaçlanmıştır. Araştırma, metodolojik olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler Mart-Mayıs 2006
tarihleri arasında, Ankara il merkezindeki üç hemodiyaliz merkezinde, 160 hastadan elde
edilmiştir. Verilerin toplanmasında Bilgi Toplama Formu, DDSÖ ve Çok Boyutlu Algılanan
Sosyal Destek Ölçeği (SDÖ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı
istatistikler, güvenirlik analizi ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Çalışmada DDSÖ’nin
Cronbach alfa katsayısı 0.70 şeklinde saptanmıştır. DDSÖ ile biyokimyasal ve biyolojik
değişkenler ve SDÖ alt-ölçekleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Bu
çalışmada Türkçe’ye uyarlanan DDSÖ’nin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, geçerlik, güvenirlik, ölçek, uyumsuzluk.

 

ABSTRACT
A Validity and Reliability Study of the Nonadherence Questionnaire with Dialysis Diet
and Fluid Restrictions
The purpose of this study was to investigate the validity and reliability study and to adaptation of
the Nonadherence Questionnaire with Dialysis Diet and Fluid Restrictions (QDDF) in our native
language, which was designed by Vlaminck et al. (2001), for hemodialysis patients to evaluate the
nonadherence with treatment. The study was designed as a methodical survey. The data were
obtained from 160 patients in three hemodialysis centers in Ankara city center between March and
May 2006. Data were collected by using a Personal Data Form, the QDDF and Multidimensional
Scale of Perceived Social Support (MSP). Descriptive statistics, reliability analysis and
correlation analysis were used to analyze the data. Cronbach’s alpha coefficient obtained in the
present study was 0.70 for the QDDF. Significant relationships between QDDF and biochemical
and biological variables and MSP subscales were found (p<0.05). In this study, the Turkish
version of the QDDF were found to be a reliable and valid instrument.

Keywords: Hemodialysis, validity, reliability, scale, nonadherence


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.