KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYETİ

Nadiye Özer, Çiğdem Köçkar, Afife Yurttaş
3.088 2.318

Öz


ÖZET
Tanımlayıcı türde olan araştırma, bir üniversite hastanesinin Kalp Damar Cerrahi
kliniğinde yatan hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet durumlarını incelemek
amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın örneklemini; araştırmaya katılmayı kabul eden, iletişim kurulabilen, 18 yaş
ve üzeri, okuryazar ve en az yedi gün klinikte yatan 102 hasta oluşturmuştur. Veri toplamada;
Demir ve Eşer tarafından geliştirilen “Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyetleri
Ölçeği (HHMÖ)” kullanılmıştır. Veriler; yüzdelik dağılım, t testi, Man-Whitney U testi ve Kruskal
Wallis varyans analiziyle değerlendirilmiştir.
HHMÖ puan ortalaması klinikte 8-14 gün arası yatan hastalarda 121.76 (SS= 25.55),
bir ay ve daha fazla yatanlarda 149.00 (SS= 25.87) dur ve aradaki fark istatistiksel olarak
anlamlıdır (K-WX
2= 11.427, P= .003). Eğitimle HHMÖ puan ortalaması karşılaştırıldığında;
ilkokul mezunlarında 136.18 (SS= 26.17), üniversite mezunlarında 129.63 (25.46) olan
ortalamalar arasında anlamlı fark bulunmuştur (K-WX
2= 7.512, P= .023). Medeni durumla,
HHMÖ puan ortalaması karşılaştırıldığında evlilerde 147.66 (SS= 18.39), bekarlarda 126.52
(SS= 25.29) olan ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır (MW-U=307, p= .001)

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik hizmetleri, memnuniyet, hasta

 

ABSTRACT
Patients’ Satisfaction with the Nursing Services in Cardiovascular Surgical Clinic
This descriptive study was carried out to investigate whether the patients in
Cardiovascular Surgical Clinic at a University hospital were satisfied with nursing services.
The sample of the study included 102 volunteer patients willing to participate in the study,
able to communicate, 18 years old or above, literate and at least seven days experience in clinic.
In data collecting, Scale of the Patients’ Satisfaction with Nursing Services (SPSNS), developed by
Demir and Eşer, was employed. Data were assessed with percentage distribution, test t, Man-
Whitney test U and Kruskal Wallis variance analysis.
SPSNS score average was 121.76 (SS= 25.55) for the patients staying in clinic for 8 to 14
days,149.00 (SS= 25.87) for those staying in clinic for at least one month and longer. The
difference between the two was statistically meaningful (K-WX
2= 11.427, P= .003). When SPSNS
score average was compared with the educational level, the score was 136, 18 (SS= 26.17) for
primary school graduates and 129, 63 (25.46) for university graduates and the difference was
found to be meaningful (K-WX
2= 7.512, P= .023). When SPSNS score average was compared with
marital status, the score was 147, 66 (SS= 18.39) for those married and 126.52 (SS= 25.29) for
the single and the difference was meaningful (MW-U=307, p= .001)

Keywords: Nursing services, satisfaction, patient.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.