LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE MESLEĞİ SEÇME DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Zeliha Koç, Zeynep Sağlam
2.194 1.145

Öz


ÖZET
Bu araştırma, lise son sınıf öğrencilerin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri ile mesleği
seçme durumlarını tanımlamaktadır. Araştırmanın örneklemini Sinop İl Merkezinde bulunan lise
son sınıf öğrenciler oluşturmuştur (N:852). Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından
kaynaklar doğrultusunda hazırlanan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler yüzdelik
dağılımlar ve ki-kare ile değerlendirilmiştir.
Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin çoğunluğunun hemşireliği gerçekten önemli bir meslek
olarak kabul ettiğini göstermektedir (%5.5). Fakat büyük çoğunluğu hemşireliği tercih etmeyi
düşünmemektedir (%77.4). Yapılan ki-kare incelemesinde öğrencilerin cinsiyetleri ile hemşireliği
önemli bir meslek olarak görme (x²=15,551, p=0.000) ve hemşirelik mesleğini seçme durumları
arasındaki (x²=16.539, p=0.000) fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
İnsan sağlığının korunmasında, iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde önemli yeri olan
hemşirelik mesleğinin öğrenciler tarafından bilinerek, istenerek seçilmesi, gelecek planlarının
yapılması, mesleki uzmanlık bilinci ve isteklendirmelerini etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Hemşirelik, Meslek, Seçme, Görüş

 

ABSTRACT
The Determination of The High School Last Class Students’ Opinions Related to
Nursing Job With Job’s Are Prefer States
This research describes that opinions related to nursing job with job’s are prefer states of
high school last class students. The sample of the research consisted of students of last high school
class in Sinop center (N:852). The research data was collected by using questionnaire form which
prepared through literature by researchers. In the evaluation of the data, percent distributions and
chi-square analyses.
It was determined that, most of the students accept that nursing is really an important job
(%51.5). But the largest percentage of students never want to prefer the nursing be a job (%77,4).
Chi-square analyses indicated statical difference related to sexuality and the believe that the
nursing is an important job (x²=15.551, p=0.000) and job’s are prefer states(x²=16.539,
p=0.000).
The fact that nursing as a profession which is vital for the protection, improvement and
development of human health and is selected willingly and consciously by students along with
their future plans will have an important effect on their motivation and professional perception.

Keywords: Student, Nursing, Job, Prefer, Opinions.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.