JİNEKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI

Kerime Derya Beydağ (Taşçı)
2.119 614

Öz


ÖZET
Bu çalışma, Denizli il merkezindeki bir hastanenin jinekoloji polikliniğine başvuran
hastaların genital hijyen davranışlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Çalışmanın evrenini, 1-31 Aralık 2005 tarihleri arasında jinekoloji polikliniğine genital
enfeksiyon şikayeti ile başvuran 156 hasta oluşturmuş, örneklem seçimine gidilmeden çalışmaya
katılmak isteyen 108 hasta (%69.2) örnekleme alınmıştır. Veriler sosyo-demografik veri formu ve
“Genital Hijyen Davranışları Envanteri” ile elde edilmiştir. Veriler; yüzdelik, Kruskal
Wallisvaryans analizii ve t testi ile değerlendirilmiştir.
Araştırma kapsamındaki hastaların %50’si 22-28 yaşları arasında, %66.7’si ilk öğretim
mezunu ve %46.3’ü müstakil evde yaşamaktadır. Hastaların %21.3’ünün adet sırasında ped
değiştirme süresini 10 saat ve üzeridir ve, %13’ü vajinal duş yapmamaktadır.
Hastaların eğitim durumu, yaşanılan konut tipi, çalışma durumu ve mensturasyonda ped
değiştirme sıklığı ile genital hijyen davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmıştır (p<0.05). Lise ve üzeri eğitim düzeyinde olan, çalışan, apartmanda yaşayan ve 4-6
saat süre ile ped değiştiren hastaların genital hijyen alışkanlıkları daha iyi bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Genital hijyen, kadın sağlığı, davranış

 

ABSTRACT
Genital Hygiene Practices of Women who Present to a Gynecology Clinic
This research was conducted as a descriptive study for the purpose of determining the
genital hygiene practices of women who present to Gynecology Outpatient Clinic which is the
center of Denizli.
The study population was comprised of 156 patients who presented to the gynecology
clinic with complaints of genital infection between the dates of December 1-31, 2005. Sampling
was not conducted, all patients who wanted to participate in the study were included for a total of
108 patients (69.2%) in the sample. Data were collected using a sociodemographic data form and
"Genital Hygiene Practices Inventory". The data were evaluated with percentage, Kruskal Wallis
test and t test.
It was determined that 50% of the patients in the research were between 22-28 years old,
66.7% were primary school graduates, and 46.6% lived in detached houses. During their
menstrual cycle 21.3% of the patients changed their pads every 10 or more hours and 13% did not
use vaginal douches.
A statistically significant difference was found in the patients' genital hygiene behavior
related to frequency of pad change during menstruation according to their educational level, type
of residence, and employment status (p<0.05). Those with high school and higher level of
education, those who were employed, those living in apartments and those who changed their pads
every 4-6 hours were found to have better genital hygiene habits than the other patients.

Keywords: Genital hygiene, women's health, attidude


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.