FEKAL İNKONTİNANSIN BAKIMI VE BAKIMDA KULLANILAN ÜRÜNLER

Yıldız Denat, Leyla Khorshid
3.251 2.046

Öz


ÖZET
Fekal inkontinans, özellikle uzun dönem yatağa bağımlı hastalarda kontaminasyon
açısından güç sonuçlarla, enfeksiyon ve deri ülserlerinin oluşma riskiyle, pahalı ve potansiyel
tehlikelere neden olan bir durumdur. Fekal inkontinans, normal deri bütünlüğü için potansiyel bir
tehlike yaratır ve septiseminin bir nedeni olabilir. Özellikle yatağa bağımlı fekal inkontinanslı
hastalar perineal deri hasarı için risk altındadır. Hastalarda perineal deri hasarı riskinin
artmasının yanı sıra üriner sistem enfeksiyonları, basınç ülseri ve sekonder dermal enfeksiyon
riski de artar. Bu problemler hastanın tüm sağlığını olumsuz olarak etkilemekle birlikte hastanede
yatışın uzamasına neden olur.
Fekal inkontinansa bağlı komplikasyonları önlemek, bireysel konforu sağlamak ve
sorunlara çözüm bulmak için hastalar, kapsamlı bir hemşirelik bakımına gereksinim duyar. Fekal
inkontinanslı hastaların bakımında bireyin kuru ve temiz kalması, komplikasyonların önlenmesi
için farklı uygulamalar yapılmakta, çok farklı ürünler piyasaya sunulmaktadır. Hemşire özellikle
yatağa bağımlı, fekal inkontinanslı hastaların bakımından, kullanılan bakım ürünlerinin
seçiminden, uygulanmasndan ve etkilerinin izlenmesinden sorumludur.

Anahtar kelimeler: Fekal inkontinans, fekal inkontinans komplikasyonları, bakımı,
inkontinans ürünleri

 

ABSTRACT
Menagement of Fecal Incontinence and The Products Used for Care
Fecal incontinence, especially in long term bedridden patients, is an expensive condition
and causes potential hazards and is associated with difficult outcomes and the risks for occurrence
of infection and skin ulcers. Fecal incontinence creates a potential hazard for the normal integrity
of skin and might be a cause of septicemia. Especially, bedridden patients with fecal incontinence
are at risk for perineal skin damage. In these patients as well as the risk for perineal skin damage,
the risks for urinary system infections, pressure ulcers and secondary dermal infection are also
increase. These problems cause prolongation of hospital stay as well as affecting the overall
health of patients adversely.
Patients need a comprehensive nursing care to prevent complications associated with
fecal incontinence, to provide individual comfort and to find solutions to problems. In the
management of the patients with fecal incontinence a number of applications are used to keep the
individual dry and clean and to prevent complications and also a wide variety of products are
introduced to the market. Especially nurses are responsible for the care of bedridden patients with
fecal incontinence and selection, application and maintenance of these products.

Keywords: Fecal incontinence, complications of fecal incontinence, care, incontinence
products


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.