15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN SAĞLIK OCAĞI HİZMETLERİNİ BİLME VE KULLANMA DURUMLARI İLE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Birsen Altay
3.382 1.860

Öz


ÖZET
Bu araştırma 15-49 yaş grubu kadınların sağlık hizmetlerini bilme ve kullanma durumunu
saptamak amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Samsun il
merkezindeki 6 nolu sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 15-49 yaş grubu kadınlar oluşturmuş olup,
örneklemi araştırmaya katılmayı gönüllü kabul eden kadınlardan olasılıksız örneklem yöntemi
seçilen toplam 128 kadın oluşturmuştur.
Araştırmanın verileri, 1Mart- 30 Nisan 2006 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri
toplama aracı olarak ilgili literatürlere dayalı olarak hazırlanan soru kağıdı kullanılmıştır.
Veriler ev ziyareti yoluyla yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veriler SPSS 10.0 paket
programında değerlendirilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre kadınların sağlık ocağının hasta muayene
hizmetleri (%100), aşılama (%99.2), bebek izlemi (%97.7), gebe izlemi (%93.0) ve aile
planlaması hizmetlerini (%85.9) bilme oranlarının yüksek olmasına karşın diğer hizmetleri bilme
oranlarının düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırmada kadınların sağlık ocağı hizmetlerinden hasta
muayene hizmetlerini (%82), aşılama hizmetlerini (%77.3), bebek izlemini (%68) ve gebe izlemini
(%65.6) kullanımları fazla iken, diğer hizmetleri kullanımlarının düşük olduğu bulunmuştur.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda kadınların sağlık ocağı hizmetlerine
ilişkin bilgisini ve kullanımı artıracak önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sağlık ocağı hizmeti, kadın, bilgi, kullanım

 

ABSTRACT
Recognize and Utilization of Primary Health Care Centre Services among Aged 15-49
Years Women and The Factors that Affect The Utilization of These Services
This study is descriptive research conducted to determine the knowledge and utilization of
health care services of a group of women, aged between 15-49. The population on the scope of
study covers a group of women. Totally 128 women were interviewed using non probable
sampling method.
The data were colleced between 1March and 30 April 2006. A questionnaire form
included the questions of the study was prepared after searching the literature. The data were
evaluated using SPSS 10.0 package program.
The women were seemed to be known patient examination services (100%), vaccination
(99.2%), monitor babies (97.7%) , pregnancy monitor(93.0%) and family planning (85.9%),
respectively, among the services of the health cervices. In this study, it was found that the
utilization of services of the women aimed at patient examination (82%) services, vaccination
(77.3%), babies (6%8) and pregnancy monitoring (%65.6) from the health center services were
high but their utilization of the other services were lower.
According to the results abtained from the study, some advices were given to enrich
women’s knowledg and utilization concerning the health center cervices.

Keywords:Health center, women, knowledge, utilization services


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.