HASTANELERDE ÇALIŞAN YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN SORUNLARI

Havva Öztürk, Fatma Yılmaz, Nejla Demir
2.943 3.403

Öz


ÖZET
Araştırmaya, Trabzon’daki hastanelerde çalışan yönetici hemşirelerin yaşadıkları
sorunları saptamak amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya üniversite hastanesinde çalışan 26, merkez
devlet hastanelerinde çalışan 47 ve ilçelerdeki devlet hastanelerinde çalışan 43 yönetici hemşire
katılmıştır (n=116). Veriler, 6 demografik özelliklerle ilgili soru, 12 yönetici hemşirelerin
sorunlarına yönelik sorudan oluşan anket ile Mart-Ağustos 2007 tarihleri arasında toplanmıştır.
Bulgulara göre yönetici hemşirelerin çoğunluğu ön lisans eğitimine ve ortalama 17 yıllık mesleki
deneyime sahiptir. Yönetici hemşireler, yasa ve yönetmeliklerden, görev ve yetkilerinden,
başhemşireliğin başhekimliğe bağlı olarak çalışmasından, hemşirelik ve destek hizmetlere bağlı
personelin sayısal yetersizliğinden, hekimlerin istemlerini sözlü ya da gecikmeli yapmasından,
malzeme araç ve gereçlerin sık bozulmasından, malzeme alımında hemşirelerin görüşlerinin
alınmamasından, hastanenin fiziki yapısının ve donanımın ergonomik olmamasından kaynaklanan
sorun yaşamaktadır.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, hastane, yönetici hemşire, sorun.

ABSTRACT
The Matters of Nurses Managers Working in Hospital
The search was done to determine the matters which were experienced by nurses working
in hospitals in Trabzon. In this research, 26 nurse managers in a university hospital, 47 nurse
managers in central state hospitals, 43 nurse managers in county state hospitals participated
(n=116). Data was gathered with a questionnaire which composed of 6 questions about
demographics and 12 questions about matters of nurse managers between March and August
2007. According to the results, the most of nurse managers have a diploma be given for two years
and their average professional experience of 17 years. It is determined that the nurse managers
experience problems which results from laws and regulations, job descriptions, the nursing
administration depending on the profession of a doctor administration, incapacity of nurse and the
other staffs of hospitals, the physicians ordering as verbal appatite and they delay orders,
materials, equipments and tools frequently break down, nurses’ advices is not taken while the
materials or equipments is being taken, the building and rigging of hospital have not ergonomic.

Keywords: Nursing, hospital, nurse manager, problem


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.