HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Filiz Adana, Betül Aktaş, Semra Erdağı, Sevda Eliş, Hicran Alkan, Özgü Uluman
2.334 914

Öz


ÖZET
Bu çalışma Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrenci
hemşire ve sağlık memurlarında atılganlık düzeyini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma
kapsamına 345 öğrenci alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Rathus Atılganlık Envanteri ve
Öğrenciyi Tanıtıcı Anket Formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, iki ortalama
arasındaki farkın önemlilik testi, Kruskal Wallis testi Mann Whitney U Testi, tek yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) istatistik yöntemleri kullanılarak yapılmıştır.
Çalışmaya katılan öğrencilerin Rathus Atılganlık Envanteri puan ortalaması 21.27±
22.18 dir. Rathus Atılganlık Envanteri puanına göre öğrencilerin 34’ü (%9.9) çekingen, 305’i
(%88.4) atılgan, 6’sı (%1.7) saldırgan grubunda yer almaktadır.

Anahtar kelimeler: Öğrenci sağlık memuru, öğrenci hemşire, atılganlık

 

ABSTRACT
Determining Assertiveness Level of Student Health Officering and Nursing
This syudy performed to determine enterprisingness level of nurses and health officers
studying in Kafkas University Health School. It was applied onto 345 students. For the data
obtaining, it was used Rathus Enterprisingness Inventory and questionaire form identifying the
student. In data evaluation, importance test of difference between two groups, Kruskal Wallis
Test, Mann Whitney U Test and ANOVA analyses were used.
RAE mean score of the students was 21.27± 22.18. According to the RAE score they were
named, 34 students (9.9%) were asheamed and 305 student (88.4%) were enterprise and 6
students (1.7%) were aggressive.

Keywords: Student health officer, student nurse, assertiveness


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.