ÇOCUK-ERGEN SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKİYE’DEKİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Figen Yardımcı, Zümrüt Başbakkal
3.649 1.154

Öz


ÖZET
Bu araştırma “Çocuk Ergen Sosyal Destek Ölçeği (ÇESDÖ)”nin Türk toplumu için
geçerlik ve güvenirliğini ölçmek amacıyla planlanmıştır. Ankara İli Etimesgut İlçesi Etimesgut
İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıf öğrenciler araştırmanın evrenini
oluşturmuştur. Geçerlik çalışmaları için dil geçerliği, içerik geçerliği ve yapı geçerliği
incelenmiştir. Güvenirlik çalışmaları, ölçeğin iç tutarlılık için Cronbach Alpha katsayısı, testtekrar
test katsayısı ve yarıya bölme yöntemi katsayısı (Split Half) hesaplanarak yapılmıştır.
Alt ölçekler için Cronbach Alpha katsayıları 0.87 ile 0.95 arasında bulunmuştur. Tüm
ölçek için Cronbach Alpha katsayısı, sıklık bölümünde 0.96, önem bölümünde 0.95 bulunmuştur.
Ölçeğin test-tekrar test katsayısı sıklık bölümü için 0.80, önem bölümü için 0.72 bulunmuştur.
Faktör analizine göre ölçek, annem, babam, öğretmenlerim, sınıf arkadaşları ve yakın arkadaşım
olmak üzere 5 alt ölçekten oluşmaktadır. Sonuçlar “ÇESDÖ” nin Türk toplumu için geçerli ve
güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Algılanan sosyal destek, ergenlik, geçerlik- güvenirlik

 

ABSTRACT
Reliability and Validity Study of the Child- Adolescent Social Support Scale
This research has been conducted to measure the validity and reliability of CASS for
Turkish Society. 6th, 7th and 8th grade students in Etimesgut Elementary School Ankara constitute
the research environment of the study. Language validity, content validity, structural validity were
investigated for validity studies.
Cronbach Alpha Coefficient, test- retest coefficient and split half coefficient were
computed for reliability studies Cronbach Alpha Coefficient for sub scales.were between 0.87 and
0.95. Whole scale Cronbach Alpha Coefficient were 0.96 in frequency section and 0.95 in
importance section. Test retest coefficients were found to be 0.80 for frequency section and 0.72
for importance section.
According to the factor analysis the scale is composed of five sub scales; My mother, my
father, my teachers, my classmates and my close friend. The results reported that “CASS” is a
reliable and valid scale for Turkish Society.

Keywords: Perceived social support, adolescent, validity- reliability


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.