ANNE-BABA TUTUMLARININ ADOLESANLARIN KENDİLİK KAVRAMI ÜZERİNE ETKİSİ

Filiz Adana, Yasemin Kutlu
3.245 1.383

Öz


ÖZET
Bu çalışma 12-15 yaş grubu arasındaki adolesanların benlik kavramını ve benlik
kavramının gelişiminde anne-baba tutumlarının etkisini belirlemek amacı ile “tanımlayıcı” ve
“ilişki araştırıcı” olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı Kağıthane İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim okullarının ikinci kademesinde öğrenim gören öğrenci
ve bu öğrencilerin anne-babaları oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise Kağıthane ilçesi
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kura yöntemi ile belirlenen 4 ilköğretim okulunda öğrenim gören,
araştırma kriterlerine uyan ve istatistik uzmanının belirlediği sayıya göre seçilen 320 öğrenci ve
bu öğrencilerin anne-babaları oluşturmuştur. Öğrencilere kendilerini tanıtıcı anket formu ve
Piers Harris’in Çocuklar için Öz-Kavramı Ölçeği; bu öğrencilerin anne-babalarına kendilerini
tanıtıcı anket formu ve PARI Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği uygulanmıştır.
Annelerin ve babaların PARI’nin alt boyutlarından aldıkları puanlar incelendiğinde
annelerin “aşırı annelik” (`X=49.51±8.42) ve “sıkı disiplin” (`X=43.04±9.04); babaların da
“sıkı disiplin” (`X=44.36±7.59) alt boyut puanlarının yüksek olduğu bulunmuştur. Adolesanların
benlik kavramı puanları `X=58.36±9.95 olup anne-baba tutumlarının adolesanların benlik
kavramı üzerinde etkisi olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda bulgular tartışılmış ve
öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, kendilik kavramı, anne-baba tutumu

 

ABSTRACT
The Effect of Parent Attitudes on Self Concept of the Adolescents
The present study had been conducted to be a “defining” and “relationship researcher”
study in order to determine the self concept of the adolescents between the ages of 12-15 and the
effect of their parents attitudes in the progress. The research had been done on the students who
have been educated in the 6.,7. and 8. classes of the primary schools of Ministry of Education
Kağıthane District Directorate of Education and the parents. The samples of the research were
320 children obtaining the research criteria, who have been educated in 4 primary schools
selected in lots among the schools of Kağıthane District Directorate of Education and selected
according to the numbar determined by the statistic expert and the parents of these children. The
students are given both questionnaire forms describing themselves and Self Concept Scale in
Children of Piers Harris, also the parents are given both questionnaire forms describing
themselves and PARI Family Life and Child Breeding Attitude Scale.
When investigated of score that mather taken from under dimension of PARI is high score
that taken from “over caring matherhood” (`X=49.51±8.42) and “hard discipline”
(`X=43.04±9.04) father taken from under dimension of PARI is high score that taken from “hard
discipline” under dimension (`X=44.36±7.59).
The values of the adolescent’s self concept was `X=58,36±9,95 and it has been realised
that the attitudes of the parents are effective on the self concept of the adolescents. According to
these results, findings had been negotiated and suggestions had been made.

Keywords: Adolescent, self concept, parents attitude


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.