DİYABETLİ HASTALARDA UYKU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ

Zeynep Güneş, Öznur Körükcü, Gonca Özdemir
3.053 1.478

Öz


ÖZET
Bu çalışma, 2006 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Uygulama
hastanesinde yatan, diyabet tanısı olan ve çalışmayı kabul eden 97 hasta ile uyku kalitesi düzeyini
belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler “Tanımlayıcı Özellikler Soru Formu”
ve “Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKİ)” kullanarak toplanmıştır. Veriler, SPSS programında
değerlendirilmiştir.
Araştırma kapsamına alınan hastaların %67’sini kadınlar (65), %33’ ünü erkekler (32)
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan hastaların %34’ü uykularını kötü olarak nitelemişlerdir.
Tüm yaş gruplarında PUKİ puan ortalaması beşten büyüktür ve diyabetli kadın hastaların
PUKİ’den aldıkları puanların ortalaması (6.72 ± 2.80), erkek hastaların aldıkları ortalama
puandan yüksektir (5.66 ± 2.39).
Sonuç olarak bu çalışmada, diyabet hastalarının uyku kalitesi seviyesinin düşük olduğu
saptanmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre diyabet ve uyku kalitesi arasında önemli bir ilişki
olduğu ve bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımına ihtiyaç olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Diyebetes mellitus, uykusuzluk, obstrüktif uyku apne sendromu

 

ABSTRACT
The Determination of the Quality of Sleep of the Patients with Diabetes Mellitus
The descriptive study done in order to determine the levels of the sleep qualiy with participated
97 patients who accepted to take part and treated for diabetes disease in Adnan Menderes
University Hospital in 2006. Data were collected by using “Descriptive Characteristic
Questionnaire” and “Pittsburg Sleep Quality Invantory”. Data processing was performed by
means of the Statical Package for the Social Sciences (SPSS).
67% of the patients were women (65), 33% of the patients were men. 34% of the patients
had poor sleep. PUKI point avarages of the patients were found higher than 5 in all of the age
groups. PUKI point avarages of the women with diabetes (6.72±2.80) were higher than the point
avarages of the men with diabetes (6.72±2.80).
The sleep quality of the patients with diabetes were observed in law rates. It is significant
relationship between Diabetes and the sleep quality, indicating the need for individualized
supportive nursing care.

Keywords: Diyabetes mellitus, sleep deprivation, sleep apnea,obstructive


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.