KEMOTERAPİ ALAN HASTALARA BAKIM VERENLERİN BAKIM VERME YÜKLERİNİN BELİRLENMESİ

Zümrüt Akgün Şahin, Hatice Polat, Seher Ergüney
3.717 1.071

Öz


ÖZET
Bu araştırma; kanserli hastalara bakım verenlerin bakım verme yükünü ölçmek amacıyla
tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel
Tıp Merkezi Yakutiye Araştırma Hastanesi Kemoterapi Kür Polikliniği defterine kayıtlı ayaktan
tedavi gören 165 hastanın bakım verenleri oluşturmaktadır. Evrenin tümü örneklem grubu olarak
alındığı için herhangi bir örnekleme yöntemine başvurulmamıştır. Verilerin toplanmasında bakım
verenleri tanıtıcı soru formu ve Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği kullanılmıştır. Bakım verenlerin
sosyo-demografik özelliklere göre bakım verme yükü ölçek puanıyla karşılaştırıldığında, cinsiyet,
çalışma durumu, yaş grupları ve eğitim düzeyi ile anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bakım
verenlerin bakım vermeden önce ve bakım verdikten sonraki sağlık algıları karşılaştırıldığında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (p<0.001).

Anahtar Kelimeler: Kanser, bakım verenler, bakım yükü, hemşirelik.

 

ABSTRACT
Determine Burden Care for Caregivers of Cancer Patients Receiving Chemotherapy.
This research was carried out to determine burden care for caregivers of cancer patients
receiving chemotherapy. The subjects were caregivers of 165 cancer patient who recruited from
the Cur Clinic of Chemoterapy of Atatürk University Research Hospital in Erzurum. All the
subjects were included in the study by obtaining their consents. Data were collected by using
demographic data form and Zarit burden care scala. On evaluating the results of the study. By
comparison with burden scala scores and demographic characters of caregivers has not been
found significant different betwen sex, education level, work codition, age groups. By comparison
with burden scala scores before the care and after the care of caregivers has been found
significant (p<0.001).

Keywords: Cancer, burden care, nursing, caregiver/caregiving.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.