15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Nazan Koştu, Kerime Derya Taşçı
3.546 1.445

Öz


ÖZET
Bu çalışma, 15-49 yaş evli kadınların üreme sağlığını koruyucu tutum ve davranışlarını
belirlemek amacıyla Denizli ilinde tanımlayıcı olarak yapılmıştır..
Araştırmanın evrenini, merkez 1 Nolu sağlık ocağı Muratdede mahallesine kayıtlı 15-49
yaş arası evli kadınlar oluşturmuştur. Örneklem grubunu ise, sistematik örneklem yöntemiyle
seçilen ve araştırma için gerekli formları doldurmayı kabul eden, 135 evli kadın oluşturmuştur.
Veriler ev ziyaretleriyle, Kasım – Aralık 2004 tarihleri arasında, araştırmacılar tarafından
oluşturulan sosyodemografik soru formu ve “Evli Kadınların Üreme Sağlığını Koruyucu
Tutumlarını Belirleme Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde; ortalama, standart
sapma, sayı, yüzdelik hesaplamaları, t testi, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri
kullanılmıştır.
Araştırma kapsamına alınan evli kadınların %68.9’u ilköğretim mezunu ve %94.1’i ev
hanımıdır. %36.3’ü 1 çocuğa sahip olup, %64.4’ü etkili bir aile planlaması yöntemi
kullanmaktadır. Araştırmaya katılan kadınların; eğitim durumları, sosyal güvence durumları,
kullandıkları aile planlaması yöntemi, herhangi bir üreme sağlığı sorunu olup olmama
durumlarıyla ÜSBÖ alt boyutları toplam puanı arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).

Anahtar kelimeler: Üreme sağlığı, koruyucu tutum

 

ABSTRACT
Determination Of 15-49 Year Old Married Women's Protecting Attitude Their
Reproductive Health
This descriptive study was conducted for the purpose of determining the attitudes and
behaviors of married women in Denizli between the age of 15-49 years to protect their
reproductive health.
The research population was composed of married women between the age of 15-49
years who were registered at the Muratdede Public Health Clinic. The sample group was chosen
using a systematic sampling method and included 135 married women who agreed to complete the
research forms. The data were collected between November-December 2004 during home visits
using a sociodemographic form developed by the investigators and the "Determination of Married
Women's Reproductive Health Protective Attitudes Scale." The data were evaluated using mean,
standard deviation, number, percentage, t test, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test.
The women 68.9% were primary school graduates, 94.1% were housewives, 36.3% had 1
child, and 64.4% used an effective method of family planning. A significant difference was found
between the women's educational status, possession of health insurance, family planning method
used, and whether or not they had a reproductive health problem with the RHPAS subscale total
points (p<0.05).

Keywords: Sexual health, protecting attitude.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.